Zapisnik 32. občnega zbora Šahovske zveze Slovenije

 

Šahovski dom, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, sobota, 24.3.2007 ob 10.00.

Prisotni: po listi prisotnih delegatov in gostov

 

Ob 10.00 uri je bilo od 91 polnopravnih članov ŠZS prisotnih 30 delegatov, zato je bil začetek preložen na 10.30.

 

Ad.1

Ob 10.30 so prisotni delegati izvolili:

-         delovno predsedstvo: Stojan Karer - predsednik, dr. Danilo Korže, Marko Ofak,

-         verifikacijsko komisijo: Francka Petek - predsednica, Zmago Božič in Primož Kokalj,

-         overitelja zapisnika: Adrijan Rožič in Franc Poglajen,

-         zapisnikarja: Primož Kokalj, tajnik.

 

Izvoljeni organi občnega zbora so prevzeli svoje dolžnosti. Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je prisotnih 30 delegatov, tako da po 18. členu statuta ŠZS Občni zbor lahko sprejema odločitve z večino glasov prisotnih delegatov.

 

Delovni predsednik je dal na glasovanje v gradivu predložen dnevni red. Janez Suhadolnik (ŠD Podpeč) je predlagal, da se na dnevni red uvrsti tudi točko Razno, vendar je delovni predsednik obrazložil, da naj se razprava vodi v okviru predlaganih točk dnevnega reda. Delegati so se z obrazložitvijo strinjali in predlagani dnevni soglasno sprejeli.

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev njenih organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika)
  2. Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 31. občnega zbora ŠZS
  3. Finančna realizacija ŠZS za leto 2006
  4. Poročilo Nadzornega odbora
  5. Tekmovalni program ŠZS za leto 2007
  6. Finančni načrt ŠZS za leto 2007
  7. Pravilniki ŠZS
  8. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE
  9. Zaključek občnega zbora

 

 

Ad.2 Poročilo Upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 31. občnega zbora ŠZS

Poročilo je podal predsednik ŠZS, Milan Kneževič.

Šahovska zveza Slovenije je delovala po predvidenem programu, z dvema rednima zaposlenima, tajnik in strokovni sodelavec. Izvedla je program državnih prvenstev ter priprav in nastopov reprezentanc v članskih in mladinskih konkurencah na svetovnih oz. evropskih prvenstvih. V letu 2006 je ŠZS po štirih letih s Šolo prvakinj zaključila izjemno uspešen program dodatnega izobraževanja perspektivnih mladih šahistov in šahistk. ŠZS je mesečno izdajala revijo Šahovsko misel, kjer je bilo sproti predstavljeno vse dogajanje v slovenskem šahu. Aktivni so bili tudi dopisni in problemski šahisti.

V okviru programa mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šah so bili izvedeni treningi in šahovsko izpopolnjevanje v obliki taborov z vrhunskimi trenerji. Igralci iz programa so se udeleževali tudi evropskih in svetovnih prvenstev ter drugih domačih in mednarodnih turnirjev.

V letošnjem letu naši mladinci niso osvojili nobene kolajne na svetovnih ali evropskih mladinskih prvenstvih. Svetovno mladinsko prvenstvo je bilo v Gruziji, udeležil pa se ga je samo en predstavnik, medtem ko je na evropskem mladinskem prvenstvu v Herceg Novem (Črna Gora) nastopilo kar 25 udeležencev iz Slovenije. Med njimi so bili najuspešnejši Luka Lenič s 6. mestom, ter brata Tomazini s 15. (Žan) in 25. (Aljoša) mestom, med dekleti je bila med trideseterico le Špela Orehek.

Glavni cilj obeh članskih reprezentanc v letu 2006 je bila čim boljša uvrstitev na 37. Šahovski olimpiadi v Torinu. Obe ekipi sta dosegli zastavljeni cilj in presegli svoj izhodiščni položaj pred olimpiado. Še posebej je bila izjemna uvrstitev ženske reprezentance na 9. mesto, ob bok največjih šahovskim velesilam. Tudi moška reprezentanca ni razočarala, igrala je v okviru svojih zmožnosti ter s 23. mestom ni niti presenetila niti razočarala.

Reprezentanca Slovenije je nastopila tudi na pokalu srednjeevropskih držav »Mitropa pokal« v Brnu na Češkem. Ženska ekipa je v okrnjeni konkurenci zanesljivo zmagala, medtem ko je pomlajena moška ekipa v močni konkurenci osvojila 6. mesto, ki ji je glede na moč nasprotnikov.

Evropsko posamično prvenstvo je bilo za moške in za ženske istočasno v Turčiji, Slovenija pa je imela le eno predstavnico. Ana Muzičuk je med 84 igralkami zasedla 6. mesto, kar je daleč najuspešnejša slovenska uvrstitev na evropskih prvenstvih doslej. S tem rezultatom se je Muzičukova direktno uvrstila v ciklus za naslov svetovne prvakinje.

Reprezentanti so se udeleževali priprav in tudi drugih turnirjev v Sloveniji in v tujini, na katerih so mnogi osvojili bale za mednarodne nazive.

Prvi slovenski velemojstrici sta postali Ana Srebrnič in Darja Kapš, naziv velemojstra pa je v preteklem letu osvojil tudi Marko Tratar. Mednarodna mojstra sta postala: Jure Škoberne in Štefan Cigan, mednarodna mojstrica pa Vesna Rožič.

V dopisnem šahu je izjemen uspeh dosegel Andrej Loc z osvojitvijo naslova evropskega prvaka, slovenska reprezentanca pa se je uvrstila v finale dopisne olimpiade.

Velik poudarek daje ŠZS tudi izbirnemu predmetu Šah na osnovnih šolah, ki ga v letošnjem šolskem letu izvajajo na 15 novih šolah. V preteklih dveh letih je skupaj na 57 različnih šolah izvajano 63  programov Šah 1, v katere je vključenih 1084 učencev, nadalje 9 programov Šah 2, v katere je vključenih 123 učencev in 10 programov Šah 3, v katere je bilo vključenih 144 učencev. Letos se izvaja 32 programov izbirnega predmeta Šah na 30 osnovnih šolah, v katere je vključeno 498 učencev. Lani je bilo vključenih 853 učencev. To pomeni, da na večini šol, kjer so lani izvajali Šah 1, letos niso nadaljevali s programom Šah 2. Za Šah 2 in Šah 3 bo torej potrebno usposobiti večje število učiteljev in pripraviti učna gradiva, podobno kot so že pripravljena za Šah 1. Predpisano usposabljanje učiteljev izvaja ZRSŠ, v sodelovanju s Šahovsko zvezo Slovenije, ki zagotavlja strokovno podporo. Seminar Šah 1 je od leta 2004 dalje opravilo 99 učiteljev, seminar Šah 2 - 38 učiteljev in seminar Šah 3-13 učiteljev. Predpisani pogoj za izvajanje izbirnega predmeta je, da ima učitelj opravljene vse tri seminarje. Prihodnje leto bodo izmed predpisanih seminarjev izvajani samo še seminarji Šah 2 in Šah 3, ker je Ministrstvo ocenilo, da bodo osnovne potrebe po seminarjih Šah 1 letos že pokrite. Intenzivno se izvaja tudi izobraževanje multiplikatorjev. Usposobljenih je 9 multiplikatorjev. Z lansko uspešno izpeljavo prvega seminarja jih je 6 med njimi že pridobilo licenco ZRSŠ za izvajanje seminarjev Šah 1. Izmed omenjenih 99 učiteljev, so jih 13 usposobili multiplikatorji.

S pomočjo sponzorja (podjetje Ganamm d.o.o.), Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport je Šahovska zveza Slovenije v trajno uporabo pridobila šahovske prostore – Šahovski dom na Bravničarjevi ulici 13 v Ljubljani. ŠZS je tako prvič v zgodovini pridobila lastne prostore.

V okviru mednarodne dejavnosti se je delegat ŠZS, Boris Kutin, udeležil 77. kongresa svetovne šahovske federacije med 37. Šahovsko olimpiado v Torinu (Italija) ter bil ponovno izvoljen za predsednika Evropske šahovske zveze. Žal je v preteklem letu odstopil od vseh funkcij v okviru Šahovske zveze.

V času med dvema OZ je delovanje Zveze vodil Upravni odbor. Skrbel je predvsem za izvajanje programa ŠZS, delo komisij in odborov ter za sprotno reševanje nekaterih odprtih zadev (problematika tekmovalne komisije ipd.). Uspešno izvajanje zastavljenega programa v preteklem letu so omogočili predvsem številni sponzorji, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Fundacija za šport. Za izkazano podporo se jim je predsednik zahvalil.

Predsednik se je iskreno zahvalil tudi vsem, ki so sodelovali pri delovanju ŠZS: klubom oz. predstavnikom klubom, predsednikom in članom komisij, članom UO ter tajniku in strokovnemu sodelavcu za dejavno sodelovanje.

Sledila je razprava.

 

Boris Kutin, ki je v preteklem letu odstopil z vseh funkcij ŠZS, je izrazito nezadovoljen z odnosom Zveze do njegovega dela. Tudi s strani drugih državnih organov ni imel zadostne podpore.

Predsednik mu je izrekel veliko zaslug za slovenski šah, Zveza pa ga je pri vseh dejavnostih podpirala po svojih močeh. Skupaj sta mnogokrat poskušala pridobiti ustrezno podporo, a kljub naporom ni bilo ustreznega odziva. ŠZS v okviru svojih skromnih sredstev sama ni mogla zagotoviti potrebnih pogojev. Zveza ga še vedno podpira pri njegovem delovanju ter želi, da še vedno sodelujemo.

Primož Šoln (LŠK Metalka) je bil na preteklem občnem zboru kritičen do dela ŠZS, letos pa ocenjuje, da so se stvari izboljšale ter da je bilo delo ŠZS v preteklem letu uspešno. Po njegovem mnenju bi bilo potrebno več narediti na področju promocije šaha. Jože Pucelj (ŠD Krka Novo mesto) je zastavil vprašanje glede vzgoje novih perspektivnih šahistov po praznini, ki se kaže po 'zlati generaciji' v preteklih letih. Predsednik je odgovoril, da je za ustvarjanje dobrih šahistov potrebna celotna piramida od staršev, šol, klubov in ŠZS. V okviru svojih možnosti bo Zveza sodelovala in podpirala izobraževanje mladih šahistov. Ludvik Cvirn (ŠK Milan Majcen Sevnica) je vprašal, če bo ŠZS nadaljevala skupno delo za izobraževanje mladincev. Predsednik je odgovoril, da bo o tem odločal Upravni odbor. Silva Razlag (novinarka) je predstavila problematiko odnosa ŠZS z OKS-ZŠZ na primeru izbora najboljših športnikov v Mariboru, kjer je na podlagi napačnega tolmačenja ŽŠK Lancom izpadel iz izbora. Delovni predsednik se je strinjal, da se moramo boriti za status šaha na vseh področjih, Georg Mohr (ŽŠK Maribor LANCom) pa je dodal, da so na izbor uradno dali pritožbo ter da se čutijo prikrajšane. Stojan Karer (ŠK Nova Gorica) je poudaril, da naj tudi objave v medijih pripomorejo k boljši podobi šaha v Sloveniji.

Po razpravi so delegati soglasno sprejeli

 

Sklep

Poročilo Upravnega odbora in predsednika ŠZS za leto 2006 se sprejme.

[30 ZA]

 

 

Ad.3 Finančna realizacija ŠZS za leto 2006

Tajnik ŠZS, Primož Kokalj, je na kratko predstavil realizacijo finančnega načrta programa Šahovske zveze Slovenije za leto 2006 ter predstavil vzporedno primerjavo z realizacijo iz preteklega leta. Podrobno finančno poročilo so delegati prejeli v gradivu. Pripombo na poročilo je podal Vojko Srebrnič, saj dve ključni postavki, program vrhunskega ter program mladinskega šaha, nista ustrezno razčlenjeni. Tajnik je obrazložil kaj posamezni postavki zajemata, predsednik pa je dodal še pripombo, da so postavke nekoliko višje, saj vnaprej ne vemo koliko bomo dobili državnih sredstev ter od sponzorjev. Drugih pripomb ni bilo in sklep je bil soglasno sprejet.

 

Sklep

Finančno poročilo za leto 2006 se sprejme.

[30 ZA]

Ad.4 Poročilo Nadzornega odbora

Predsednik Nadzornega odbora, Adrijan Rožič, je povzel poročilo NO, ki so ga prejeli delegati. Ocenil je, da je bilo preteklo leto tekmovalno uspešno, kar kažejo tudi statistični podatki (št. registriranih šahistov, osvojene mednarodne norme, osvojene kolajne itd.). Iz bilance stanja in uspeha so ugotovitve, da se ŠZS ni zadolževala in da so obveznosti majhne. NO je na seji potrdil letno poslovno poročilo. Pripomb na poročilo ni bilo in delegati so sprejeli

 

Sklep

Poročilo Nadzornega odbora ŠZS se sprejme.

[30 ZA]

 

 

Ad.5 Tekmovalni program ŠZS za leto 2007

Tekmovalni program za leto 2007 je bil dan v javno razpravo, pregledal ga je Upravni odbor, delegati pa so ga prejeli tudi v gradivu. Danijel Vombek je povzel glavne spremembe. Sledila je razprava. Jože Pucelj je pohvalil, da se je v preteklem letu začelo izbirati izvajalce šahovskih tekmovanj na podlagi pravilnika. Obenem je opozoril, da sta iz pravilnika neupravičeno izpadli 2 postavki, ki bistveno vplivajo na izbor (prijavnina in razpršenost), ter predlagal, da se pravilnik takoj dopolni z dvema spremembama. Georg Mohr je odgovoril, da je prijavnina določena zato, da zagotovi pokritje dejanskih stroškov tekmovanja. Jože Zorko (Celjski ŠK) se ni strinjal, da o spremembah odloča OZ brez predhodnega pisnega predloga. To je potrdil tudi Mirko Bandelj ter razložil, da pravilnik ne daje prednosti razpršenosti, ker na ta račun ne bi imeli vsi enakih možnosti za izvedbo. Dušan Rusjan je poudaril naj se zagotovi razpršenost tekmovanj in da je v postopku izbire potrebno razlikovati med elitnimi in mladinskimi tekmovanji. Franc Poglajen (ŠK Komenda) je podprl predlog ŠD Krka Novo mesto ter dodal, da naj se več državnih tekmovanj odvija v Šahovskem domu. Franci Kotnik (ŠK Rudar Trbovlje) je predlagal naj se upošteva tudi geografsko središče Slovenije. Štefan Cigan (ŠD Radneska Pomgrad) je odgovoril, da se je potrebno osredotočiti na čim boljše pogoje izvedbe, saj lokacija v vsakem primeru v slabši položaj postavlja nekatere klube iz obrobja države. Jože Pucelj je še enkrat  poudaril, da sedanji pravilnik o izbiri tehničnih izvajalcev ni uravnotežen ter ga bo potrebno spremeniti. Franc Ravnik (ŠD Jesenice) je zavzel stališče, da je pomembna predvsem cena namestitve, Jože Zorko pa ga je dopolnil, da je pomembna tudi kakovost namestitve. Janez Suhadolnik je poudaril, da naj bodo prvenstva čim lažje dostopna za čim več šahistov. Georg Mohr pa je opozoril, da je izvedba tekmovanj v osrednji Sloveniji dražja. Delovni predsednik je po razpravi povzel pripombe delegatov ter predlagal, da se sprejme

 

Sklep

Tekmovalni program za leto 2007 se sprejme. Upravni odbor in ustrezne komisije se zadolži, da na podlagi prejetih pripomb iz razprave ter preteklih izkušenj izvede izboljšanje pravilnika o izbiri tehničnih izvajalcev tekmovanj.

[30 ZA]

 

 

Ad.6 Finančni načrt ŠZS za leto 2007

Tajnik je povzel glavne značilnosti finančnega načrta programa ŠZS za leto 2007, ki je pripravljen na podlagi izkušenj iz preteklih let. Poudaril je, da je program optimistično zastavljen in bo v primeru pomanjkanja sredstev izveden v manjši meri, v primeru večjih odstopanj pa bo potreben rebalans finančnega načrta. Razprave ni bilo, zato je delovni predsednik dal finančni načrt za 2007 v glasovanje in delegati so ga soglasno sprejeli.

 

Sklep

Finančni načrt za leto 2007 se sprejme.

[30 ZA]

 

Ad.7 Pravilniki

Predlagane spremembe pravilnikov:

a)     Statut ŠZS:

-         4. člen: »Sedež Zveze je v Ljubljani, Bravničarjeva ulica 13.«

-         18. člen (3. odstavek): »Če ob napovedanem začetku zbora ni navzočih dovolj delegatov, se začetek zbora preloži za 15 minut, nakar se lahko začne, če je prisotnih vsaj deset delegatov.«

-         pravopisni popravki: 1. člen (nadaljnemànadaljnjem), 7. člen: (vklučujeàvključuje), 13. člen (nadaljnemànadaljnjem), 20. člen (volivniàvolilni), 42. člen (ZveziiàZvezi).

b)     Pravilnik ekipnih tekmovanj (v prilogi).

Predlagane spremembe je dodatno predstavil tajnik Zveze. V Statutu je popravljen naslov zveze, določilo o začetku Občnega zbora ter nekaj pravopisnih napak. V Pravilniku ekipnih tekmovanj ŠZS pa gre predvsem za posodobitev starega Moštvenega pravilnika. Dodatno na prejeto gradivo so bili delegati obveščeni še o dveh spremembah v 19. in 39. členu. Vse spremembe je pregledala tudi Statutarno-pravna komisija. Delovni predsednik je predlagal, da se po razpravi, o vsaki spremembi glasuje posebej.

Janez Suhadolnik je opozoril, da se po pravilniku za slovenski rating za počasni šah upošteva le partije nad 2 urama, nikjer pa ni opredeljeno pravilo 60 potez, zato je dejansko stanje pogosto v navzkrižju z veljavnimi pravilniki. Vojko Srebrnič je priznal, da je pravilnik star in potreben prenove, problem pa je ker slovenski rating Ro ni aktualen, saj je FIDE spustila nivo na 1500 točk, zato bi bilo smiselno, da se ga v nekaj letih ukine. Ana Srebrnič je predlagala, da se v skupino za poenotenje pravilnikov imenuje tudi ženskega selektorja, ko bo le-ta izbran. Tomaž Žnideršič (ŠK Triglav Krško) ter delovni predsednik sta pozvala, da Upravni odbor zastavi usmeritev glede ukinitve slovenskega ratinga za počasni šah s predvidenim prehodnim obdobjem.

Delovni predsednik je dal predlagane spremembe Statuta in pravilnikov v glasovanje.

 

Sklep

Predlagane spremembe Statuta ŠZS se sprejme.

[30 ZA]

 

Sklep

Predlog Pravilnika ekipnih tekmovanj ŠZS se sprejme.

[30 ZA]

 

 

Ad.8 Podelitev priznanj ŠZS in FIDE

Priznanja je podelil predsednik ŠZS, Milan Kneževič.

 

Nazivi ICCF:

-         Leon Krajnc, mednarodni mojster dopisnega šaha

-         Danilo Korže, mednarodni mojster dopisnega šaha

-         Jože Novak, senior mednarodni mojster dopisnega šaha

 

Točkovanje za najuspešnejši šahovski klub v letu 2006:

1.            ŽŠK Maribor LANCom

2.            ŠK Triglav Krško

3.                 ŠD KRKA Novo mesto

4.                 ŠD Radenska Pomgrad Murska Sobota

5.                 ŠK Nova Gorica

6.                 ŠK Komenda

 

FIDE nazivi:

-         FIDE trener: Oskar Orel, FIDE inštruktor: Aleš Drinovec

-         FIDE mojstri, mojstrice: Robert Roškar, Simona Orel

 

Priznanje ŠZS:

-         Miloš Džonović, za dolgoletno novinarsko udejstvovanje na področju šaha

-         Simona Uršič, evropska amaterska prvakinja

 

Bronasto priznanje:

-         Silvo Kovač – 50 let aktivnega delovanja na šahovskem področju

-         ŠK  Kolektor Idrija – 60-letnica delovanja

-         Andrej Loc – naslov evropskega prvaka v dopisnem šahu

-         Jure Škoberne – naziv mednarodnega mojstra

-         Štefan Cigan – naziv mednarodnega mojstra

-         Vesna Rožič – naziv mednarodne mojstrice

 

Srebrno priznanje:

-         Darja Kapš – naziv velemojstrice

-         Ana Srebrnič – naziv velemojstrice

-         Marko Tratar – naziv velemojstra

 

Zlato priznanje:

-         Bohak Janko – uspešno dolgoletno udejstvovanje na vseh področjih šaha

-         Gojko Musić – prispevek pri zagotovitvi šahovskih prostorov

 

 

 

 

Ad. 9 Zaključek Občnega zbora

Zasedanje je bilo končano ob 12.30 uri.

 

 

 

Zapisal:                                                                                  Overitelja zapisnika:

 

Primož Kokalj                                                             Adrijan Rožič                          Franc Poglajen