Zapisnik 31. občnega zbora Šahovske zveze Slovenije

 

Grand Hotel Union Ljubljana, sobota, 25.3.2006 ob 10.00.

Prisotni: po listi prisotnih delegatov in gostov

 

Ob 10.00 uri je bilo od 90 polnopravnih članov ŠZS prisotnih 24 delegatov, zato je bila seja preložena na 10.30.

 

Ad.1

Ob 10.30 so prisotni delegati izvolili:

- delovno predsedstvo: Adrijan Rožič - predsednik, Boris Kovač, Vinko Bavec,

- verifikacijsko komisijo: Vojko Mencinger - predsednik, Zmago Božič in Primož Kokalj,

- overitelja zapisnika: Aleš Drinovec in Franc Poglajen,

- zapisnikarja: Primož Kokalj, tajnik.

 

Izvoljeni organi občnega zbora so prevzeli svoje dolžnosti. Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je prisotnih 30 delegatov, tako da po 18. členu statuta ŠZS Občni zbor lahko sprejema odločitve z večino glasov prisotnih delegatov.

 

Delovni predsednik je dal na glasovanje v gradivu predložen dnevni red, ki so ga delegati soglasno sprejeli.

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev njenih organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika)
 2. Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 30. občnega zbora ŠZS
 3. Finančna realizacija ŠZS za leto 2005
 4. Poročilo Nadzornega odbora
 5. Tekmovalni program ŠZS za leto 2006
 6. Finančni načrt ŠZS za leto 2006
 7. Pravilniki ŠZS
 8. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE
 9. Zaključek občnega zbora

 

 

Ad.2 Poročilo Upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 30. občnega zbora ŠZS

Poročilo je podal predsednik ŠZS, Milan Kneževič.

Šahovska zveza Slovenije je delovala po predvidenem programu, z dvema rednima zaposlenima, tajnik in trener višje šahovske šole. Izvedla je program državnih prvenstev, priprav in nastopov reprezentanc v članskih in mladinskih konkurencah na svetovnih oz. evropskih prvenstvih. Posebno skrb je ŠZS namenila razvoju mladinskega šaha s programom dodatnega izobraževanja za najbolj perspektivne mladih šahiste in šahistke. ŠZS je mesečno izdajala revijo Šahovsko misel. Kot vrhunsko šahovsko prireditev je ŠZS uspešno izvedla 16. memorial dr. Milana Vidmarja. Iz letnega programa so bili izvedeni sodniški in mentorski licenčni seminarji ter izobraževanje trenerjev. Strokovni sodelavec je pripravil in vodil program uvedbe šaha v devetletno osnovno šolo.

V okviru programa mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport so bili izvedeni treningi in šahovsko izpopolnjevanje v obliki taborov z vrhunskimi trenerji. Igralci iz programa so se udeleževali tudi evropskih in svetovnih prvenstev ter drugih domačih in mednarodnih turnirjev.

V letu 2005 naši mladi šahisti in šahistke niso bili tako uspešni kot leto poprej, kljub temu pa se lahko ponašamo z naslovom svetovne mladinske prvakinje, ki ga je v kategoriji deklet do 16 let priborila Anna Muzychuk. Izpostaviti velja tudi nesrečno 4. mesto Vesne Rožič na evropskem mladinskem prvenstvu v Herceg Novem, kjer si je priborila še zadnji bal za naziv mednarodne mojstrice.

Slovenska moška članska reprezentanca je na evropskem ekipnem prvenstvu v Gothenburgu na Švedskem osvojila 20. mesto (delitev 12. mesta z reprezentancami kot sta Rusija in Madžarska), kar je bilo nekoliko nad začetnim izhodiščem po ratingu. Ženska reprezentanca je imela lepe možnosti za odmevno uvrstitev, na koncu pa je osvojila 19. mesto, kar je bilo za izhodiščnim mestom po ratingu.

Moška in ženska reprezentanca Slovenije sta nastopili tudi na pokalu srednjeevropskih držav 'Mitropa Cup' ter osvojili obe prvi mesti. Dekleta so do zmage mesta prišla dokaj zanesljivo, medtem ko so fantje imeli nemalo težav ter so slavili šele po drugem dodatnem kriteriju pred Hrvati.

Na evropskem posamičnem prvenstvu za moške v Varšavi je bil Aleksander Beljavski na pragu senzacije, saj je v zadnjem kolu igral za naslov evropskega prvaka, a se mu ni izšlo. Osvojil je končno 8. mesto, kar je najvišja slovenska članska uvrstitev na EP v samostojni Sloveniji, ter se s tem uvrstil na svetovni pokal FIDE, kjer pa je žal izpadel že v prvem kolu. Na ženskem EP v Moldaviji je blestela Ana Srebrnič, ki je v močni konkurenci zasedla 60. mesto, kar pa je najvišja ženska uvrstitev na EP, obenem pa osvojila drugi bal za velemojstrico. Reprezentanti/-tke so se udeleževali priprav in tudi drugih turnirjev v Sloveniji in v tujini, na katerih so mnogi osvojili bale za mednarodne nazive. Darja Kapš in Ana Srebrnič sta osvojili pogoje za žensko velemojstrico, pogoje za velemojstra je izpolnil Marko Tratar, Vesna Rožič pa za naziv mednarodne mojstrice. Bale za mednarodne nazive so osvojili še:

-         za velemojstra: Luka Lenič (na Vidmarjevem memorialu) in Jure Borišek,

-         za mednarodnega mojstra: Blaž Bratovič (na državnem prvenstvu), Jure Škoberne, Marjan Črepan,

-         za mednarodno mojstrico: Ksenija Novak (na državnem prvenstvu).

Delegat ŠZS, Boris Kutin, se je udeležil 76. kongresa svetovne šahovske federacije FIDE. Šahovska zveza Slovenije je že vrsto let aktivna članica tako evropske (ECU) kot tudi svetovne šahovske federacije (FIDE). Podpredsednik ŠZS, Boris Kutin, je predsednik evropske šahovske unije (ECU) ter član predsedstva FIDE. Poleg njega pa v trenerski komisiji FIDE sodelujeta tudi Adrian Mihalčišin in Georg Mohr.

Izvajanje programa ŠZS je težavno tudi zaradi zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev. Sponzorska sredstva predstavljajo večino prihodkov, približno četrtino sredstev dobimo od državnih institucij, manjši del pa znašajo prispevki klubov ter prihodki iz lastne dejavnosti.

V času med dvema OZ je delovanje Zveze vodil Upravni odbor. Skrbel je predvsem za izvajanje programa ŠZS, delo komisij in odborov ter za sprotno reševanje nekaterih odprtih zadev (problematika tekmovalne komisije ipd.). Največje presenečenje in dejanje, ki bo vplivalo tudi na delovanje ŠZS, je bil odstop Borisa Kutina z vseh funkcij ŠZS.

Predsednik se je iskreno zahvalil vsem, ki so sodelovali pri delovanju ŠZS: klubom oz. predstavnikom klubom, predsednikom in članom komisij ter Iztoku Jelenu in Matjažu Mikcu, ki sta uspešno koordinirala uvajanje predmeta Šah v osnovnih šolah. Zahvalil se je tudi članom UO in Nadzornega odbora za dejavno sodelovanje, ki so uspešno izvajali svoje funkcije.

Predsednik je se je zahvalil tudi prisotnim delegatom in gostom ter se obenem opravičil, ker ni bil spremenjen Statut ŠZS glede začetka OZ, saj bo v letošnjem letu spremenjen Zakon o društvih po katerem bo potrebno spremeniti Statut.

Sledila je obširna razprava.

Boris Kutin je predstavil svoje 40-letno delovanje v okviru Šahovske zveze Slovenije. Za  odstop se je odločil kot način protesta na podcenjevanje naše družbe glede njegovega dela. Odkar je predsednik ECU, praktično profesionalno, ni bil nikdar za nič plačan. V ŠZS so poskušali od državnih institucij pridobiti vsaj minimalno podporo pa tudi odgovora ni bilo. Kaplja čez rob je bila, da tudi za kandidaturo za predsednika FIDE, kjer je imel zagotovljeno širšo mednarodno podporo, ni bilo od državne primernega odziva.

Predsednik je povedal, da sta s Kutinom mnogokrat poskušala pridobiti ustrezno podporo, a kljub naporom ni bilo ustreznega odziva. ŠZS v okviru svojih skromnih sredstev sama ni mogla zagotoviti potrebnih pogojev. Menil je, da je bil Kutinov protest upravičen, žal pa bo to nosilo posledice tudi za ŠZS. Zveza ga še vedno podpira pri njegovem delovanju, saj ga je prijavila za kandidata predsednika ECU, ostaja pa tudi delegat pri FIDE .

Aleš Drinovec je podal tehnično pripombo, da se v poročilu Odbora sodnikov popravi, da je Oskar Orel državni šahovski sodnik. Delo ženskega selektorja ni po pričakovanjih ter ni povsem korektno. Kneževič je odgovoril, da so se reprezentantke sestale s selektorjem, kjer so po sicer burni debati dogovorili, da ostane selektor, stvari pa se bodo poskušale pred letošnjo olimpiado normalizirati.

Robert Rudman je podal daljšo pripombo na poročilo o delu tekmovalne komisije. Sam je bil član TK od leta 2002, meni pa, da je v tem času s svojim delom marsikoga motil. Zavzel se je za zagotavljanje pravičnosti pri delovanju ter za zagotavljanje javnost dela. Pri izbiri izvedbe tekmovanj vlada monopol, kar je jasno videti iz tega, da so bila do sedaj vsa mladinska prvenstva izvedena na Štajerskem. Po njihovi pritožbi UO glede letošnje izbire izvajalca mladinskega prvenstva je bil sklican sestanek s predsednikom ŠZS, kjer je bilo dogovorjeno, da bodo merila izbire ustrezno urejena. Na naslednji seji TK se dogovorov s sestanka ni upoštevalo. Epilog pa se je zgodil na naslednji seji UO, ko je bil razrešen iz Tekmovalne komisije, obenem pa je UO potrdil Poslovnik TK, ki ga je pripravil on. Občnemu zboru je v sprejem predlagal pravilnik o izbiri tehničnih izvajalcev, ki ga je razdelil med prisotne delegate. Izrazil je tudi nestrinjanje glede članka v Delu o mladinskem DP, kjer ni bil pohvaljen niti eden mladinec, zato je bil po njegovem mnenju odgovor Iztoka Jelena povsem utemeljen.

Vojko Srebrnič je podal pripombo nad delom in nagrajevanjem ženskega selektorja.

Primož Šoln je opozoril na neusklajenost dela ŠZS z interesi klubov (npr. Festival šaha, DP 2005 na Ptuju, porazdelitev funkcionarjev Zveze, Ljubljana Open-Vidmarjev memorial). Krivda za to je tudi na samih klubih, ki niso dovolj aktivni. Problem pa so tudi mediji, zato je predlagal ustanovitev za medijsko propagando šaha, ki naj bi zagotovila dvig kvalitete pojavljanja šaha v javnosti.

Dušan Rusjan je izrazil nestrinjanje z geografsko razporeditvijo prvenstev, saj tekmovanja niso razpršena po vsej Sloveniji.

Predsednik je komentiral nekatere pripombe in predloge. Glede izvedbe tekmovanj je dejal, da je ŠZS težko pridobiti organizatorje, obenem pa zagotoviti usklajenost in čim večjo udeležbo prvenstev. Želja je, da pod enakimi pogoji izvedbe, tekmovanja organizirajo tisti, ki jih v preteklih letih še niso. Ker predlagani pravilnik ni ustrezal, ga UO ni potrdil ter zadolžil TK, da ga popravi. Predsednik je predstavil, da so člani komisij iz vse Slovenije. Za izboljšanje razmer je bilo v preteklosti mnogo narejenega, ŠZS pa se bo trudila, da bodo pogoji izboljšani tudi v prihodnje.

Jože Pucelj je menil, da izvedba tekmovanj na Štajerskem ni naključje. Poudaril je, da je zelo sporno, da se nekoga, ki poskuša stvari rešiti, zaradi tega razreši.

Danijel Vombek je odgovoril na obtožbe. Kot predsednik TK se je vedno zavzemal, da bo izbran najboljši ponudnik tekmovanj. TK bo pripravila nov pravilnik za izbiro tehničnih izvajalcev, saj je prejšnjega UO zavrnil, ker naj ne bi bil pregleden.

Vojko Srebrnič je izrazil željo, da bi bilo sodelovanje pri pripravi vsebin Šahovske misli bolj odprto  (npr. lastni komentarji partij reprezentantov).

Robert Rumdan je še enkrat poudaril, da ni toliko pomembno kdo deluje v komisijah, ampak da komisije delujejo javno ter po javnih merilih. Opozoril je tudi, da nekatera tekmovanja še niso razpisana, čeprav naj bi bila kmalu izvedena.

Predsednik je predlagal, da se klubi prijavijo na vsa razpisana prvenstva, organi pa bodo izbrali najboljšega ponudnika. Glede funkcionarjev v Zvezi je odgovoril, da so iz vse Slovenije. Šahovska misel je odprta za prispevke, zato naj zainteresirani pošljejo članke, ki bodo obogatile šahovski prostor.

Marko Jurič je predlagal, da naj bodo objavljeni roki prijav za tehnično izvedbo.

Delovni predsednik predlaganega pravilnika ŠD Novo mesto za tehnično izvedbo tekmovanj ni dal na glasovanje, saj gre za izvedbeni dokument, ki bo obravnavan na Tekmovalni komisiji ter Upravnemu odboru. Po razpravi so delegati soglasno sprejeli

 

Sklep

Poročilo Upravnega odbora in predsednika ŠZS za leto 2005 se sprejme. Predlogi in pripombe iz razprave bo obravnaval Upravni odbor.

[30 ZA]

 

 

Ad.3 Finančna realizacija ŠZS za leto 2005

Tajnik ŠZS, Primož Kokalj je na kratko predstavil realizacijo finančnega načrta programa Šahovske zveze Slovenije za leto 2005. Podrobno finančno poročilo so delegati prejeli v gradivu. Pripomb na poročilo ni bilo in sklep je bil sprejet z večino glasov.

 

Sklep

Finančno poročilo za leto 2005 se sprejme.

[29 ZA, 1 vzdržan]

 

 

Ad.4 Poročilo Nadzornega odbora

Predsednik Nadzornega odbora, Adrijan Rožič, je podal poročilo NO. Ocenil je, da je bilo preteklo leto tekmovalno uspešno, kar kažejo tudi statistični podatki (št. registriranih šahistov, osvojene mednarodne norme, osvojene kolajne itd.). Iz bilance stanja in uspeha so ugotovitve, da se ŠZS ni zadolževala, njene dolgoročne in kratkoročne obveznosti so majhne, ŠZS ni imela nobenih likvidnostnih težav, prihodki pa so bili za 14 mio. manjši kot leto prej. V letu 2005 je ŠZS imela presežek odhodkov nad prihodki, ki so posledica odpisa neizterljivih terjatev in zmanjšanja prihodkov iz rednega delovanja. Potrebno bi bilo sprejeti ukrepe za povečanje prihodkov oziroma za zmanjšanje odhodkov, saj ekonomsko gledano ŠZS posluje z izgubo. Predsednik NO ŠZS je bil redno udeležen na sejah UO in sproti seznanjen z vsemi tekočimi zadevami delovanja ŠZS ter je tako nadziral zakonitost in poslovanje ŠZS. Nadzorni odbor v preteklem letu ni ugotovil kršenja določb Statuta in drugih aktov ŠZS.

V razpravi je Aleš Drinovec podal pripombo, da je v poročilu neustrezno napisano, da je bila osvojena samo 1 medalja, saj je ta medalja velik dosežek, ki ga bomo v prihodnjih letih težko ponovili. Drugih pripomb na poročilo ni bilo in delegati so sprejeli

 

Sklep

Poročilo Nadzornega odbora ŠZS se sprejme.

[29 ZA, 1 vzdržan]

 

 

Ad.5 Tekmovalni program ŠZS za leto 2005

Tekmovalni program za leto 2006 so delegati prejeli v gradivu, Danijel Vombek pa je opozoril še na nekatere spremembe:

-         Pokalno prvenstvo je odprto (brez regijskih kvalifikacij),

-         Posamično državno prvenstvo – termin bo določen naknadno (julij-avgust), prav tako pri nekaterih drugih prvenstvih (seniorsko DP,…),

-         Predlog omejitev razporeditev po deskah - popravek v zadnjem stavku:»… 100 točk nižji rating od igralcev, ki igrajo na naslednjih deskah.«

Obrazložil je tudi predlog kazni za neresno nastopanje ekip v ligah.

Dušan Rusjan je opozoril na nekatere prehitre spremembe v Tekmovalnem programu, konkretno pri pospešenem DP od 10 do 14 let. Sprememba je še bolj obremenila klube, vprašljivi pa so tudi drugi učinki (kakovost partij,…).

Marko Jurič je posredoval željo, da se seniorsko prvenstvo podaljša na 9 kol, izvede pa naj se tudi prvenstvo v hitropoteznem šahu.

Danijel Vombek je predstavil, da je TK v sodelovanju z drugimi komisijami pripravila predlog sprememb (posp. DP U10-14), ki jih je potrdil Upravni odbor. Seniorska prvenstva se lahko izvede tudi tako kot je predlagal Jurič.

Vojko Srebrnič je opozoril, da je potrebno določiti termin posam. državnega prvenstva. Izrazil je tudi nezadovoljstvo, da se je v preteklem letu ukinila pravica oz. plačilo nastopa na evropskem prvenstvu za najboljše 3 z državnega prvenstva.

Primož Šoln je predstavil predlog, da bi se združilo izvedbo Ljubljana Opna ter državnega prvenstva, ki naj bo odprto prvenstvo, brez ratinških omejitev.

Aleš Drinovec je podal redakcijsko pripombo: str. 23 namesto 'po pravilih FIDE (1.7.2001)' naj se napiše 'po aktualnih pravilih FIDE'.

Robert Rudman je opozoril na javnost dela TK pri pripravi tekmovalnega programa. Predstavil je tudi svoje delovanje kot koordinator šolskih tekmovanj pri Zavodu za šport.

Franc Ravnik je izrazil mnenje, da so kazni za prazne deske v ligah prehude. Vojko Srebrnič je menil, da so vsaj za državno ligo povsem ustrezne.

Po razpravi je delovni predsednik dal predlog tekmovalnega programa za leto 2006 na glasovanje in delegati so ga z večino sprejeli.

 

Sklep

Tekmovalni program za leto 2006 se sprejme.

[27 ZA, 2 PROTI, 1 vzdržan]

 

 

Ad.6 Finančni načrt ŠZS za leto 2006

Tajnik je povzel glavne značilnosti finančnega načrta programa ŠZS za leto 2006, ki je pripravljen na podlagi izkušenj iz preteklih let. Poudaril je, da je program optimistično zastavljen in bo v primeru pomanjkanja sredstev izveden v manjši meri, v primeru večjih odstopanj pa bo potreben rebalans finančnega načrta.

Predsednik je nekoliko natančneje predstavil projekt pridobitve lastnih šahovskih prostorov ter aktivnosti pridobivanja sredstev zanje.

Druge razprave ni bilo, zato je delovni predsednik dal finančni načrt za 2006 v glasovanje in delegati so ga soglasno sprejeli.

 

Sklep

Finančni načrt za leto 2006 se sprejme.

[30 ZA]

 

 

Ad.7 Pravilniki

Spremembe Registracijskega pravilnika ŠZS:

 

1. člen se spremeni tako, da glasi:

»Osnovne šahovske organizacije postanejo polnopravni člani Šahovske zveze Slovenije (v nadaljevanju ŠZS) z registracijo pri ŠZS. Osnovne šahovske organizacije so društva in klubi (v nadaljevanju: klubi).

Z registracijo kluba postanejo člani kluba tudi člani ŠZS. Kolikor je za udeležbo člana kluba na tekmovanju, ki ga organizira ŠZS ali za nastop v njenem imenu oziroma kot predstavnika Republike Slovenije potrebna posebna registracija člana kluba (v nadaljevanju posameznik), se ta izvaja po tem pravilniku.«

 

4. člen se dopolni z novim drugim odstavkom, ki glasi:

»Kot državljan Republike Slovenije se po tem pravilniku šteje tudi posameznika, ki ga FIDE na rating listi vodi pod Slovenijo. V nasprotnem primeru se posameznik šteje za tujega državljana, razen če je mlajši od petnajst let.«

 

5.  člen se dopolni z novim tretjim odstavkom, ki glasi:

»Če ekipo sestavljata dva igralca, se šteje, da je pogoj iz prejšnjega odstavka izpolnjen, če je en igralec državljan Republike Slovenije.«

 

26. člen se črta.

 

Odškodninski pravilnik se dopolni z 2. odstavkom 2. člena, ki se glasi:

»Za prestop igralca po prvem odstavku tega člena se šteje, če igralec prestopi v nov klub v roku 1 leta od prejema izpisnice.«

 

Sklep

Predlagane spremembe Registracijskega pravilnika ter Odškodninskega pravilnika se sprejmejo.

[30 ZA]

 

 

Ad.8 Podelitev priznanj ŠZS in FIDE

Priznanja je podelil predsednik ŠZS, Milan Kneževič.

 

Naziv višjega šahovskega trenerja FIDE:

Beljavski Aleksander, Mihalčišin Adrian, Mohr Georg.

Naziv šahovskega trenerja FIDE:

Gostiša Leon, Grosar Aljoša, Jelen Iztok, Kovač Boris, Mencinger Vojko, Mikac Matjaž, Polajžer Danilo, Vombek Danijel.

Naziv šahovskega inštruktorja FIDE:

Brcar Andrej, Drobne Marjan, Kodrič Martin, Kolar Srečko, Kovač Silvo, Rajković Radiša, Rusjan Dušan, Srebrnič Ana, Srebrnič Vojko.

Naziv sodnika FIDE:

Radiša Rajkovič

Naziv senior mednarodnega mojstra ICCF:

Iztok Brunšek, Marjan Šemrl.

Priznanje ŠZS:

Bojan Planinšek, mentor

           

Tekmovanje za najboljši klub v letu 2005:

 1. mesto: ŽŠK Maribor LANCom
 2. mesto: ŠK Nova Gorica
 3. mesto: ŠK Triglav Krško
 4. mesto: ŠD Radenska Pomgrad Murska Sobota
 5. mesto: ŠD Gorenjka Lesce
 6. mesto: ŠS Tomo Zupan Kranj

 

Ad. 9 Zaključek Občnega zbora

Zasedanje je bilo končano ob 12.50 uri.

 

 

Zapisal:                                                                                Overitelja zapisnika:

 

Primož Kokalj                                                          Aleš Drinovec                       Franc Poglajen