Zapisnik 30. občnega zbora Šahovske zveze Slovenije

 

Grand Hotel Union Ljubljana, sobota, 19.3.2005 ob 10.00 - 12.00

Prisotni: po listi prisotnih delegatov in gostov

 

Ob 10.00 uri je bilo od 89 polnopravnih članov ŠZS prisotnih 23 delegatov, zato je bila seja preložena na 10.30.

 

Ob 10.30 so prisotni delegati izvolili:

- delovno predsedstvo: Stojan Karer - predsednik, Franc Kotnik, Ludvik Cvirn,

- verifikacijsko komisijo: Janko Bohak - predsednik, Andrej Žnidarčič in Primož Kokalj,

- komisija za sklepe: Anton Praznik – predsednik, Tomaž Žnideršič, Adrijan Rožič,

- overitelja zapisnika: Vinko Bavec in Boštjan Markun,

- zapisnikarja: Primož Kokalj, tajnik.

 

Izvoljeni organi občnega zbora so prevzeli svoje dolžnosti. Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je prisotnih 25 delegatov, tako da po 18. členu statuta ŠZS Občni zbor lahko sprejema odločitve z večino glasov prisotnih delegatov.

 

Delovni predsednik je dal na glasovanje v gradivu predložen dnevni red, ki so ga delegati soglasno sprejeli.

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev njenih organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika)
 2. Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 29. občnega zbora ŠZS
 3. Finančna realizacija ŠZS za leto 2004
 4. Poročilo Nadzornega odbora
 5. Tekmovalni program ŠZS za leto 2005
 6. Finančni načrt ŠZS za leto 2005
 7. Pravilniki ŠZS
 8. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE
 9. Zaključek Občnega zbora

 

 

 

Ad.2 Poročilo Upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 29. občnega zbora ŠZS

 

Poročilo je podal predsednik ŠZS, Milan Kneževič.

Sklepi 29. občnega zbora so bili izvršeni in se uporabljalo v delovanju Zveze. Šahovska zveza Slovenije je delovala po predvidenem programu, z dvema rednima zaposlenima, tajnik in trener višje šahovske šole. Izvedla je program državnih prvenstev, priprav in nastopov reprezentanc v članskih in mladinskih konkurencah na svetovnih oz. evropskih prvenstvih. Posebno skrb je ŠZS namenila razvoju mladinskega šaha s programom dodatnega izobraževanja za 10 najbolj perspektivnih mladih šahistov in šahistk. ŠZS je mesečno izdajala revijo Šahovsko misel.

Kot vrhunsko šahovsko prireditev je v okviru članskega državnega prvenstva izvedla 12. memorial Vasje Pirca. Najbolj množična popularna prireditev je bil dvoboj na 100 šahovnicah med Slovenijo in Hrvaško v Celju.

Prav tako so bili iz letnega programa izvedeni sodniški in mentorski licenčni seminarji ter izobraževanje trenerjev. Strokovni sodelavec je pripravil in vodil program uvedbe šaha v devetletno osnovno šolo.

Predsednik je predstavil tudi program mladih. V okviru programa mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport so bili izvedeni treningi in šahovsko izpopolnjevanje v obliki taborov z vrhunskimi trenerji. Igralci iz programa so se udeleževali tudi evropskih in svetovnih prvenstev ter drugih domačih in mednarodnih turnirjev.

V letu 2004 so naši mladi šahisti in šahistke osvojili rekordno število kolajn na svetovnih in evropskih prvenstvih – skupno kar 6.

Slovenska moška članska reprezentanca se je v preteklem letu nekoliko pomladila. Vseeno je njen rezultat, 17. mesto na 36. šahovski olimpiadi v Španiji, izjemen uspeh. Svoj izhodiščni položaj so namreč popravili za kar nekaj mest, za seboj pa pustili velesile kot so Anglija, Francija, Madžarska, Kitajska in še mnoge druge. Ženska reprezentanca je osvojila 19. mesto, kar je najboljša ženska ekipna uvrstitev do sedaj. Pomlajena reprezentanca Slovenije je nastopila tudi na pokalu srednjeevropskih držav in zasedla odlično 3. mesto.

Največji posamični uspeh v letu 2004 je dosegel Aleksander Beljavski na svetovnem prvenstvu v Tripoliju, saj se je uvrstil med 16 najboljših. Reprezentanti so se udeleževali priprav in tudi drugih turnirjev v Sloveniji in v tujini, na katerih so mnogi osvojili bale za mednarodne nazive.

Šahovska zveza Slovenije je bila preko svojih predstavnikov v organih ECU in FIDE aktivna v mednarodnih dejavnostih.

 

Sklep

Poročilo Upravnega odbora in predsednika ŠZS za leto 2004 se sprejme.

 

 

Ad.3 Finančna realizacija ŠZS za leto 2004

Tajnik ŠZS, Primož Kokalj je na kratko predstavil realizacijo finančnega načrta programa Šahovske zveze Slovenije za leto 2004. Detajlno finančno poročilo so delegati prejeli v gradivu. Pripomb na poročilo ni bilo in sklep je bil soglasno sprejet.

 

Sklep

Finančno poročilo za leto 2004 se sprejme.

 

 

Ad.4 Poročilo Nadzornega odbora

Predsednik Nadzornega odbora, Adrijan Rožič, je podal strnjeno poročilo.

NO ŠZS je obravnaval bilanco uspeha in stanja, ugotovitve pa so naslednje:

- ŠZS se ni zadolževala in njene dolgoročne in kratkoročne obveznosti so majhne,

- sofinanciranje s strani države predstavlja manjši del prihodkov,

- ŠZS v letu 2004 ni imela nobenih likvidnostnih težav,

- terjatve do kupcev in drugih poslovnih partnerjev so zelo visoke, na kar je NO opozoril že na lanskem Občnem zboru.

Predsednik NO ŠZS je bil redno udeležen na sejah Upravnega odbora ŠZS in je bil seznanjen s vsemi tekočimi zadevami delovanja ŠZS ter je tako nadziral zakonitost in poslovanje ŠZS. Nadzorni odbor ŠZS ugotavlja, da so bile v poslovanju spoštovane vse določbe Statuta in drugi akti ŠZS.

Pripomb na poročilo ni bilo in delegati so sprejeli

 

Sklep

Poročilo Nadzornega odbora ŠZS se sprejme.

 

Ad.5 Tekmovalni program ŠZS za leto 2004

Delovni predsednik je pozval prisotne predstavnike, da podajo pripombe in predloge na tekmovalni program, predstavljen v gradivu.

V razpravi je Franc Kotnik predstavil problematičnost izvedbe seniorskega prvenstva v zimskem terminu in predlagal, da se ga prestavi na poletni termin, obenem pa naj se skrajša tudi igralni čas, ki je za seniorje predolg. Predsednik Tekmovalne komisije, Danijel Vombek, je odgovoril, da se lahko za to prvenstvo najde primernejši termin ter da se igralni čas skrajša. Vojko Srebrnič je želel izvedeti vzroke za ukinitev Celoletne šahovske lige. Vombek je odgovoril, da je bil to sklep Upravnega odbora zaradi premajhnega interesa klubov. Marko Jurič je poudaril, da naj se razpis za tehnično izvedbo prvenstev izvede do konca marca, tako da bodo klubi imeli dovolj časa za pripravo prvenstev. Vombek je odgovoril, da bo Tekmovalna komisija razpisala tehnično izvedbo, ko bo Občni zbor sprejel tekmovalni program.

Po razpravi je delovni predsednik dal predlog tekmovalnega programa za leto 2005 na glasovanje in delegati so ga soglasno sprejeli.

 

Sklep

Tekmovalni program s popravkom pri seniorskem prvenstvu za leto 2005 se sprejme.

 

 

Ad.6 Finančni načrt ŠZS za leto 2005

Glavne značilnosti finančnega načrta programa ŠZS za leto 2005, ki so bile predstavljene v delovnem gradivu, je tajnik še enkrat povzel. Poudaril je, da je program pripravljen zelo optimistično in bo v primeru pomanjkanja sredstev izveden v manjši meri, v primeru večjih odstopanj pa bo potreben rebalans finančnega načrta.

V razpravi na pripravljen program je Primoža Pečnika zanimal način stimuliranja najboljših igralcev za nastop na državnem posamičnem prvenstvu. Tajnik je odgovoril, da je bil takšen nov način stimuliranja sprejet na podlagi želja prav teh igralcev. Vojka Srebrniča je zanimalo tudi zakaj se prvim trem uvrščenim s članskega državnega prvenstva ne sofinancira več nastopa na evropskem prvenstvu. V odgovoru sta tajnik in predsednik ŠZS odgovorila, da je Upravni odbor sprejel sklep na podlagi želja najboljših igralcev ter da se pravica do sofinanciranja ni uporabljala in tako ni dosegla svojega namena. Anton Jus je želel izvedeti, zakaj ŠZS omejuje nastop mladih na evropskih in svetovnih prvenstvih, ki so odprta. Boris Kutin je odgovoril, da je smiselno, da na evropskih in svetovnih prvenstvih igrajo le najboljši. Šah je v tem smislu izjema, kar pa ni športno, zato bodo v ECU predvidoma to določilo spremenili in omejili udeležbo.

Po koncu razprave je delovni predsednik dal finančni načrt za 2005 v glasovanje in delegati so ga soglasno sprejeli.

 

Sklep

Finančni načrt za leto 2005 se sprejme.

 

 

Ad.7 Pravilniki

 

Predlagane spremembe oz. popravki pravilnikov so bile predstavljene v delovnem gradivu. V razpravi je Ludvik Cvirn izrazil zadoščenje, da se v predlogu Registracijskega pravilnika tudi tujcem omogoča nastop v Pokalnemu prvenstvu Slovenije. Tajnik je opozoril tudi na slovnično napako v Registracijskem pravilniku, saj je bila v drugem odstavku predloga spremembe namesto množine uporabljena ednina. Drugih pripomb ni bilo, nakar so delegati posamične predloge soglasno sprejeli.

 

Sklep

Predlagane spremembe Pravilnika moštvenih tekmovanj ŠZS, Registracijskega pravilnika, Pravilnika o šahovskih sodnikih ter Pravilnika o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov se sprejmejo.

 

Povzetek sprememb – novi členi se glasijo:

29. člen Pravilnika moštvenih tekmovanj ŠZS

»Da bi moštvo moglo nastopiti v moštvenem tekmovanju in v posameznem dvoboju, mora imeti zadostno število igralcev s potrebno dokumentacijo. Kot zadostno število igralcev se razume prisotnost vsaj enega igralca moštva.«

30. člen Pravilnika moštvenih tekmovanj ŠZS (1. odstavek)

»Če v moštvu niso prisotni vsi igralci, vendar v zadostnem številu (vsaj eden), lahko kapetan preda po izbiri:…«

31. člen Pravilnika moštvenih tekmovanj ŠZS (b. odstavek)

»Eno od moštev je prisotno s polnim sestavom ali z zadostnim številom igralcev, drugo pa sploh ni prisotno. Tedaj se poženejo ure vseh igralcev moštva, ki ni prisotno. Če se zadostno število igralcev (vsaj eden) ne pojavi niti po izteku ene ure, celo moštvo izgubi meč s kontumacom.«

 

5. člen Registracijskega pravilnika:

»Klub lahko za vsako leto posebej samo v času od 1. do 31. januarja registrira za tekoče leto enega ali več šahistov in šahistk, tujih državljanov.

Pravico nastopa na državnem ekipnem prvenstvu imajo v vsakem kolu katerikoli tuji tekmovalci iz osnovne liste tekmovalcev kluba, ob pogoju, da za ekipo v vsakem kolu nastopi več kot 50% domačih igralcev, državljanov Republike Slovenije.«

 

Spremembe Pravilnika o šahovskih sodnikih:

V 13. členu se v četrti alinei črta vejica ter doda besedilo »in sodnike FIDE,«

V 15. členu se v prvem stavku med besedama »pridobi« in »kandidat« vrine beseda »polnoletni«, tako da se stavek glasi: »Naziv šahovskega sodnika si pridobi polnoletni kandidat,«

17.člen se spremeni in glasi :

»Naziv mednarodnega sodnika in sodnika FIDE podeljuje FIDE na predlog ŠZS. Kandidata, ki mora bit star vsaj 21 let, predlaga Odbor sodnikov in potrdi Upravni odbor.

Kandidat za mednarodnega sodnika mora izpolnjevati pogoje iz točke 2.1, kandidat za sodnika FIDE pa pogoje iz točke 2.2 Pravilnika FIDE o mednarodnih naslovih ter da ima naslov državnega sodnika z opravljenim testom za licenco najmanj dve leti.«

19. člen, spremeni in glasi :

»Na seminarju opravi kandidat za novega sodnika in kandidat za napredovanje v državnega sodnika preizkus znanja, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

Pisni del preizkusa znanja je sestavljen iz osmih (8) vprašanj iz seznama stotih (100) vprašanj, ki so objavljene na spletnih straneh ŠZS in dveh (2) vprašanj iz računanja kategorij, ratingov ali sestavljanja parov po švicarskem sistemu.

Ustni del preizkusa znanja je sestavljen iz dveh vprašanj iz istega seznama stotih (100) vprašanj, za državne sodnike pa še iz preizkusa znanja enega izmed uradnih jezikov FIDE, ki si ga izbere kandidat.«

20. člen se spremeni in glasi :

»Pisni del preizkusa znanja se točkuje od 0 do 100 točk, ustni del pa od 0 do 30 točk. Kandidat, ki je dosegel skupno več kot 80 možnih točk je uspešno opravil preizkus znanja za sodnika oz. več kot 95 točk za državnega sodnika.

Ocenjevanje za sodnike: 80 do 90 točk – zadostno, 91 do 102 točki – dobro, 103 do 115 točk – prav dobro, 116 do 130 točk – odlično.

Ocenjevanje za državne sodnike: 95 do 105 točk – zadostno, 106 do 115 točk – dobro, 116 do 123 točk – prav dobro, 124 do 130 točk – odlično.«

Doda se novi 20. a člen, ki se glasi :

»Sodniki in državni sodniki morajo enkrat letno opraviti test za licenco po programu, ki ga pripravi odbor sodnikov. Licenca velja eno leto.

Sodniki starejši kot 60 let, ki so trikrat uspešno opravili test za licenco delajo ponovni test za licenco vsaki dve leti razen, če pride do večje spremembe pravil igre šaha. Sodniki in državni sodniki, ki ne opravijo testa za licenco ne morejo samostojno voditi šahovski turnirjev, ki se ratingirajo.«

 

Pravilnik o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov

RAZREDI, POGOJI IN SPLOŠNA MERILA RAZVRŠČANJA (7. alinea):

»V kakovostne razrede se je mogoče uvrščati izključno na podlagi tekmovalnih dosežkov, ki so bili doseženi v obdobju od 1. januarja do 31. decembra na uradnih domačih in mednarodnih tekmovanjih v klasičnem šahu (3-4 ure časa za razmišljanje za 60 potez) ter v drugih zvrsteh, ki jih Fide priznava za standardni šah in na podlagi doseženih šahovskih naslovov ter aktivnih rejtingov Fideja in ŠZS.«

MERILA UVRŠČANJA V OBETAVNI RAZRED (d. odstavek):

»1.- 2. mesto na državnem prvenstvu v svoji ali višji starostni kategoriji, ob pogoju, da je šahist uvrščen v gornjo tretjino turnirske razpredelnice.«

»uvrstitev v gornjo polovico razpredelnice na evropskem ali svetovnem prvenstvu v svoji ali višji starostni kategoriji.

MERILA UVRŠČANJA V ZELO OBETAVNI RAZRED (g. odstavek):

»uvrstitev v gornjo tretjino razpredelnice na evropskem ali svetovnem prvenstvu v svoji ali višji starostni kategoriji.«

MERILA UVRŠČANJA V DRŽAVNI RAZRED (j. odstavek):

»1.-5. mesto na državnem prvenstvu za člane ali članice, ob pogoju, da je šahist/šahistka uvrščen/a v gornjo polovico turnirske razpredelnice.«

 

Ad.8 Podelitev priznanj ŠZS in FIDE

 

Priznanja je podelil predsednik ŠZS, Milan Kneževič.

 

Priznanje za sodelovanje pri uvajanju izbirnega predmeta šah:

-         Marjana Jelen

-         Iztok Jelen

-         Matjaž Mikac

-         Mitja Ukmar

 

Naziv mednarodnega mojstra:

-         Luka Lenič

-         Tadej Sakelšek

-         Zoran Veličkovič

 

Naziv mednarodne mojstrice:

-         Ana Srebrnič

 

Naslov mojstra:

-         Niko Praznik

-         Marjan Kastelic

-         Denis Gjuran

 

Naziv mednarodnega sodnika FIDE:

-         Robert Rudman

 

Naziv višjega mednarodnega mojstra ICCF:

-         Mitja Gerzina

-         Andrej Loc

-         Edo Roblek

 

Najboljša kluba v Celoletni šahovski ligi 2004:

 1. mesto: ŠK Nova Gorica
 2. mesto: ŠD Ptuj – Veplas Velenje

 

Prvi trije klubi v tekmovanju za najboljši klub v letu 2004:

 1. mesto: ŽŠK Maribor LANCom
 2. mesto: ŠK Nova Gorica
 3. mesto: ŠK Triglav Krško

 

 

Pred zaključkom Občnega zbora so se prisotni poklonili v spomin Vojinu Peroviću in Karmen Orel ter ostalim šahistom in šahovskim delavcem, preminulim v preteklem letu.

 

Ad. 9 Zaključek Občnega zbora

Delovni predsednik je predlagal, da bi ustrezni organi Zveze proučili možnost spremembe statuta, tako da bi lahko že ob 20-odstotni udeležbi delegatov pričeli z začetkom Občnega zbora ob napovedani uri. Anton Preinfalk je predlog komentiral, da bi s tem kršili določila Zakona o društvih. Anton Jus je med drugim izrazil zaskrbljenost nad nizko udeležbo in tudi sicer nad aktivnostjo klubov. V razpravi so prisotni predlagali različne predloge k spodbujanju udeležbe delegatov na Občnem zboru.

Vojko Srebrnič je opozoril, da ŠZS nima konstituirane statutarno-pravne komisije, čeprav je predvidena v Statutu. Tudi sicer je mnenja, da je nujno, da se mnogi pravilniki med sabo uskladijo.

Vinko Bavec je prosil, da se prouči neskladnost med šolskimi in šahovskimi tekmovalnimi regijami (primer: Ig).

 

Delovni predsednik je razpravo zaključil s povzetkom, da se Upravni odbor zadolži k ustanovitvi statutarno-pravne komisije, kar so delegati s sklepom soglasno sprejeli.

Klube se pozove, da v prihodnje pošljejo svoje delegate na zasedanja Občnega zbora ŠZS.

 

Sklep

Upravni odbor se zadolži, da ustanovi statutarno-pravno komisijo.

 

Zasedanje je bilo končano ob 12.00 uri.

 

 

Zapisal:                                                                               

 

Primož Kokalj          

 

 

Overitelja zapisnika:

 

Vinko Bavec

 

Boštjan Markun