Zapisnik 29. volilnega občnega zbora Šahovske zveze Slovenije

 

Grand Hotel Union Ljubljana, sobota, 17.4.2004 ob 10.00 - 12.30

Prisotni: po listi prisotnih delegatov in gostov

 

Ob 10.00 uri je bilo od 94 članov ŠZS prisotnih 28 delegatov, zato je bila seja preložena na 10.30.

 

Ob 10.30 so prisotni delegati izvolili:

- delovno predsedstvo: Vojko Mencinger - predsednik, Franc Kramar, Marjan Drobne,

- verifikacijsko komisijo: Tomaž Žnideršič, Danijel Vombek in Primož Kokalj,

- overitelja zapisnika: Adrijan Rožič in Boštjan Markun,

- zapisnikarja: Primož Kokalj, tajnik.

 

Izvoljeni organi občnega zbora so prevzeli svoje dolžnosti. Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je prisotnih 32 delegatov in 17 gostov ter da po 18. členu statuta ŠZS občni zbor lahko sprejema odločitve z večino glasov prisotnih delegatov.

 

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev njenih organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika)
 2. Poročilo upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 28. občnega zbora ŠZS
 3. Finančna realizacija ŠZS za leto 2003
 4. Finančni načrt ŠZS za leto 2004
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Tekmovalni program ŠZS za leto 2004
 7. Razrešitev organov ŠZS in volitve novih organov ŠZS (predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija)
 8. Pravilniki ŠZS
 9. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE
 10. Zaključek občnega zbora

 

Pred nadaljevanjem je Stojan Karer opozoril na potrditev dnevnega reda in obenem izrekel željo, da se v dnevni red vključi problematika ženskega šaha. Po njegovem mnenju je ŠZS storila premalo za razvoj ženskega šaha, zato je izrazil željo, da o tem razpravlja občni zbor pod posebno točko in da napotke ustreznim organom Zveze. Po razpravi Vojka Mencingerja, Janeza Dremlja in Milana Kneževiča, se je Karer strinjal, da bodo vznak pozitivnega pristopa k reševanju problema o problematiki razpravljali v okviru 2. točke.

Delovni predsednik je dal na glasovanje v gradivu predložen dnevni red, ki so ga delegati sprejeli, en delegat pa je bil vzdržan.

 

 

 


Ad.2 Poročilo upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 28. občnega zbora ŠZS

 

Poročilo je podal predsednik ŠZS, Milan Kneževič.

Sklepi 28.rednega občnega zbora so bili izvršeni in se uporabljalo v delovanju Zveze.

V lanskem letu so se naši šahisti in šahistke udeleževali vseh predvidenih mednarodnih tekmovanj. Navkljub množičnosti, vsaj pri mladih, ni bilo rezultatov, ki smo jih pričakovali na podlagi uspehov v preteklih letih. Izjemen uspeh pa je dosegla moška ekipa na evropskem prvenstvu z delitvijo 3. mesta in končnim 4. mestom. Vidnejši tekmovalni uspehi reprezentance so bili še: 3. mesto moške ekipe med 10 ekipami na srednjeevropskem pokalu (Pulj (Hrvaška); ekipno mladinsko evropsko prvenstvo, Balatonlelle, Madžarska (fantje: 8. mesto med 14 ekipami, dekleta: 9. mesto med 12 ekipami); evropska mladinska prvenstva, Budva, SCG (september): 11. mesto Vesna Rožič med dekleti do 16 let, 15. mesto Luka Lenič med fanti do 16 let, 1. mesto Luka Lenič – Superfinale EP v pospešenem šahu; Svetovna mladinska prvenstva, Halkidiki, Grčija (oktober/november): 13. mesto Luka Lenič med fanti do 16 let.

Šahovska zveza je tudi v preteklem letu nadaljevala z dodatnim izobraževanjem mladih šahistov in šahistk, ki se je poleg ustaljenega sistema šahovskih šol, izkazalo za zelo uspešnega.

Odmeven rezultat je dosegla Jana Krivec, saj je na turnirju na Ptuju postala prva slovenska zmagovalka ženskega velemojstrskega turnirja.

Veliko pozornosti je ŠZS namenila pripravi programa za uvajanje izbirnega predmeta Šah v osnovne šole. Predmet se uspešno uveljavlja, kar je izrednega pomena za nadaljnji razvoj, popularizacijo in množičnost slovenskega šaha.

 

Celotno obdobje od leta 2000 do 2004 bo šlo v zgodovino slovenskega šaha kot najuspešnejše zaradi treh najpomembnejših dogodkov:

-         uveljavitev ŠZS v mednarodnem merilu z uspešno organizacijo Šahovske olimpiade na Bledu leta 2002,

-         na podlagi uspešne izvedbe olimpiade je šah dobil tudi pomembnejšo vlogo v Sloveniji. V okviru tega je bila dosežena ena največjih pridobitev, namreč, da je bil šah uvrščen med izbirne predmete v osnovnih šolah,

-         dodatne oblike šahovskega izobraževanja, ki so jih močno podprli sponzorji, so potekale vsa 4 leta in dale številne rezultate od doseženih nazivov mednarodnih mojstrov in mojstric, doseženih velemojstrskih norm do izjemnih tekmovalnih uspehov. Največji uspeh je zagotovo dosegel Luka Lenič, ki je leta 2002 postal svetovni mladinski prvak do 14 let.

 

V štiriletnem obdobju smo dobili 4 nove mednarodne mojstre, 3 ženske mednarodne mojstrice ter 19 novih mojstrov FIDE.

 

Rezultati so plod dela klubov, staršev, prav gotovo pa tudi organov ŠZS. Uspehi so tudi dobra popotnica za razvoj slovenskega šaha v prihodnje. Problemi so, a smo jih s strpnim dialogom ter upoštevanjem pravil zmožni rešiti. Vsi pa moramo imeti isti cilj – dvig razvoja slovenskega šaha.

 

Predsednik se je vsem iskreno zahvalil za sodelovanje in pomoč z željo, da bi tako in še boljše sodelovali tudi v prihodnje.

Delovni predsednik je odprl razpravo na poročilo predsednika.

Franc Gajšek se je strinjal, da je bilo veliko narejenega, a da je bilo tudi nekaj spornih stvari. Poudaril je, da naj se ŠZS zgleduje po direktivah Evropske unije (1/3 žensk v organih), naj se drži enakih načel za ženske in za moške (primer odstopa s turnirja) ter naj spoštuje pravičnost do vseh. Odstop Ane Srebrnič in Darje Kapš morda resda ni bilo pravilno dejanje, po drugi strani pa bi bilo treba obravnavati nekoga drugega. Za kasnejše ukrepe proti igralkama ni bilo nobene pravne osnove, zato bodo zanju zagotovili vso sodno varstvo, pa tudi medijsko bo to drugače predstavljeno in ne bo dobro vplivalo na podobo slovenskega šaha.

Karer se je, ob vsej pohvali Šahovski zvezi za dosežene uspehe, vprašal kako bi postali še boljši. Menil je, da je nujno, da odpravimo probleme ter da se zagotovi zakonitost in transparentnost dela na vseh področjih. Problematika je še najbolj pereča v ženskem šahu. Po odstopu igralk s turnirja na Ptuju, se je ukrepalo le proti njima, ni pa se ukrepalo glede problemov, zaradi katerih je prišlo do konflikta. Karer je poudaril, da selektor ženske reprezentance navkljub svoji strokovnosti svojega dela ne opravlja resno in profesionalno. Zato želi, da se opravi analizo njegovega dela. Poleg tega je sporno tudi, da sta bili igralki apriori izločeni iz reprezentance ter iz programa dodatnega izobraževanja. V ženskem šahu je že v pristopu nekaj narobe, zato je treba to problematiko urediti. Karer je predlagal, da občni zbor zadolži upravni odbor, da reši ta problem in sicer v treh točkah: analizira se delo selektorja in opredeli delo za naprej, zagotovi se zakonitost in transparentost delovanja organov, opredeli se reprezentanca ter načrt dela v njej.

Mencinger je odgovoril, da je mogoče, da se je komu zgodila krivica ter da nimamo zadosti informacij, vendar je po njegovem mnenju odločilna prva poteza, ki je odstop igralk s turnirja.

Karer je bil nasprotnega mnenja, da je bila prva poteza narejena že prej. Sedaj pa je treba razpravljati o problemih, ki se dogajajo v slovenskem šahu.

Marjan Drobne je predlagal, da se razprava zaključi ter da naj ustrezne komisije proučijo perečo problematiko.

Janez Dremelj je dodal, da je biti treba pri izbiri selektorja previden, saj so dekleta bolj občutljiva kot fantje.

Janez Pucelj je bil mnenja, da je g. Karer odprl zanimivo temo, saj se mu zdi, da se je v ŠZS prikradla nekakšna domačnost. Delo v ŠZS se mu ne zdi transparentno. Poleg tega se mu zdi sporno, da Georg Mohr opravlja več del, ki so direktno povezana s Šahovsko zvezo, kar pomeni koncentracijo moči in vpliva v eni osebi. Take razmere omogočajo, da se dogajajo stvari, ki niso transparentne.

Georg Mohr je opredelil svoje naloge, ki jih opravlja, ter je bil mnenja, da je njegovo delo povsem transparentno in v skladu s pravilniki. Odgovoril je tudi g. Karerju glede progama dodatnega izobraževanja ter glede izbora ženske reprezentance.

Karer je odgovoril, da se Mohr spreneveda o izboru v program dodatnega izobraževanja. Menil je, da mora biti ŠZS odgovorna do namenske porabe sredstev, ki jih prejmemo tudi od države. Zato je še enkrat predlagal, da se sprejmejo prej predlagani sklepi, da zagotovimo uspešno delovanje zveze za naprej.

Milan Kneževič je izrazil skrb nad razpravo, saj marginalne stvari niso generalni problem slovenskega šaha. Strinjal se je, da je treba analizirati delati delo selektorja. Organi ŠZS so delovali po predpisih, ki smo jih sami sprejeli. Zanikal je tudi kakršnokoli domačnost v delovanju zveze. Delo v zvezi je transparentno in nihče ne dela po svoje.

Karer je še enkrat želel, da se njegove predloge vključi v sklepe občnega zbora.

Delovni predsednik je njihovo prošnjo zavrnil in zagotovil, da se bo o problematiki razpravljalo na upravnem odboru.

Karer je želel, da se sproži problematika in da se rešijo stvari za naprej.

Žnideršič je dodal še, da je bilo delo selektorjev transparentno ter da sta redno podajala poročila o nastopih na tekmovanjih.

Milan Kavšek je izrazil zaupanje upravnemu odboru, da bo iz te razprave povzel svojo nalogo in ustrezno reagiral. Zaupa tudi vsem organom, da bodo v ožjem krogu razčistili omenjene probleme.

 

Delovni predsednik je zaključil razpravo. Nadaljnjih pripomb ni bilo in po glasovanju je bil soglasno sprejet

 

Sklep

Poročilo upravnega odbora in predsednika ŠZS za leto 2003 ter za celotno obdobje mandata 2000-2004 se sprejme.

 

Delovni predsednik je počastil spomin za lani preminule slovenskega šahiste, še posebej velemojstra Stojana Puca ter mojstra FIDE Rudija Ostermana.

 

 

 

Ad3. Finančna realizacija ŠZS za leto 2003

Detajlno finančno poročilo so delegati prejeli že v gradivu. Pripomb na poročilo ni bilo in sklep je bil soglasno sprejet.

 

Sklep

Finančno poročilo za leto 2003 se sprejme.

 

 

Ad4. Finančni načrt ŠZS za leto 2004

Glavne značilnosti finančnega načrta za leto 2004 so predstavljene v delovnem gradivu. V razpravi na pripravljen program pripomb ni bilo in delegati so soglasno sprejeli

 

Sklep

Finančni načrt za leto 2004 se sprejme.

 

 

Ad5. Poročilo nadzornega odbora

Predsednik nadzornega odbora Adrijan Rožič je podal strnjeno poročilo.

Ocenil je, da je bilo preteklo leto uspešno, saj beležimo porast kakovostnega šaha v Sloveniji. To kažejo tudi statistični podatki: porast registriranih klubov in društev iz 91 na 93, porast registriranih igralcev za 472 novih igralcev, porast mednarodnih mojstrov (IM) iz 19 na 21, porast mednarodnih mojstric (wIM) iz 6 na 7.

NO ŠZS je obravnaval tudi bilanco uspeha in stanja, ugotovitve so naslednje:

- ŠZS se ni zadolževala in njene dolgoročne in kratkoročne obveznosti so majhne,

- opazno je zmanjševanje rednega sofinanciranja ŠZS s strani države,

- ŠZS v letu 2003 ni imela nobenih likvidnostnih težav,

- terjatve do kupcev in drugih poslovnih partnerjev so zelo visoke. V letu 2004 je potrebno posvetiti posebno pozornost izterjavi terjatev, da bi lahko ob koncu leta dobili realno sliko finančnega stanja Zveze.

Predsednik NO ŠZS je bil redno udeležen na sejah Upravnega odbora ŠZS in je bil seznanjen s vsemi tekočimi zadevami delovanja ŠZS ter je tako nadziral zakonitost in poslovanje ŠZS.

Nadzorni odbor ŠZS ugotavlja, da so bile v poslovanju spoštovane vse določbe Statuta in drugi akti ŠZS.

 

Pripomb na poročilo ni bilo in delegati so sprejeli

 

Sklep

Poročilo nadzornega odbora ŠZS se sprejme.

[ ZA: 31, PROTI: 0, VZDRŽAN: 1 ]

 

 

Ad6. Tekmovalni program ŠZS za leto 2003

Delovni predsednik je predstavil tekmovalni program, ki je bil dolgo časa v razpravi klubov. Pripombe na tekmovalni program je dvakrat obravnaval tudi Upravni odbor.

Tekmovalna komisija je v glavnem upoštevala pripombe, ki jih prejela tekom leta od klubov kot tudi od posameznih komisij.

V razpravi je Jože Pucelj izpostavil nekatere probleme v tekmovalnem programu. Predlagal je da se pionirsko državno prvenstvo v pospešenem šahu skrajša s treh na 2 dni, saj se 85% partij konča v pol ure ali manj. Še večji problem se Puclju zdi sprememba, ki pride v veljavo letos – obveza klubov državne in 1. članske lige, da imajo ekipo v eni od mladinskih in eni od ženskih lig. Po njegovem mnenju klubi na to niso pripravljeni, zato lahko pričakujemo zmedo. Želi, da se zadevo formalizira in sprejme konkretne ukrepe, da se bodo sklepi spoštovali. Tudi igranje v mladinskih ligah ni smiselno (delitev 1. liga vzhod/zahod) glede na število mladinskih ekip, zato predlagajo, da se igra enotna 1. liga.

Delovni predsednik je predlagal, da ŠD Novo mesto predloži pisne predloge, katere bo obravnavala tekmovalna komisija na prvem zasedanju.

 

Po razpravi je delovni predsednik dal predlog tekmovalnega programa za leto 2004 na glasovanje in delegati so soglasno sprejeli

 

Sklep

Tekmovalni program za leto 2004 se sprejme. Predlogi ŠD Novo mesto se obravnavajo na prvi seji tekmovalne komisije.

 

 

Pred naslednjo točko je Marjan Drobne predstavil dvoboj med Slovenijo in Hrvaško na 100 šahovnicah in ostale prireditve med 10. in 15. majem v Planetu Tuš, Celje.

 

 

Ad.7 Razrešitev organov ŠZS

 

Delovni predsednik je pozval k razpravi o razrešitvi organov ŠZS. Ker ni bilo razprave, je predlagal, da občni zbor glasuje o razrešnici predsednika ŠZS, članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. Občni zbor je soglasno sprejel

sklep

Organi ŠZS se razrešijo.

 

Volitve novih organov ŠZS

Predlogi za nove organe so pripravljeni na zaprti listi. Predlog list za upravni in nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo je pripravil upravni odbor na podlagi evidentiranih kandidatov temeljnih šahovskih organizacij.

Predlog za disciplinsko komisijo: Aleš Drinovec, Leon Gostiša, Igor Kos, Silvo Kovač, Jožef Prestrl.

Predlog za nadzorni odbor: Štefan Cigan, Narcisa Mihevc-Mohr, Adrijan Rožič.

Predlog za upravni odbor Šahovske zveze Slovenije: Miro Hrovat, Stojan Karer, Matjaž Kiler, Boris Kutin, Vojko Mencinger, Francka Petek, Franc Poglajen, Jovo Stevanovič.

Predlog za predsednika ŠZS in predsednika upravnega odbora: Milan Kneževič.

 

Glasovanje za disciplinsko komisijo: 31 za, 1 proti

Glasovanje za nadzorni odbor: 32 za, 0 proti

Glasovanje za listo za upravni odbor: 31 za, 0 proti, 1 vzdržan

Glasovanje za listo za upravni odbor: 32 za, 0 proti

 

Sklep

Za 4-letno mandatno obdobje so izvoljeni:

- člani disciplinske komisije: Aleš Drinovec, Leon Gostiša, Igor Kos, Silvo Kovač, Jožef Prestrl.

- člani nadzornega odbora: Štefan Cigan, Narcisa Mihevc-Mohr, Adrijan Rožič.

- člani Upravnega odbora Šahovske zveze Slovenije: Miro Hrovat, Stojan Karer, Matjaž Kiler, Boris Kutin, Vojko Mencinger, Francka Petek, Franc Poglajen, Jovo Stevanovič.

- predsednik ŠZS in predsednik upravnega odbora: Milan Kneževič.

 

Predsednik ŠZS se je delegatom zahvalil za zaupanje in izrazil željo, da bi tudi v prihodnje dobro sodelovali.

 

 

Ad.8 Pravilniki

 

Predlagane spremembe oz. popravki so predstavljene v delovnem gradivu.

 

Razprave ni bilo, zato so delegati soglasno sprejeli

 

Sklep

 

Sprejmejo se predlagane spremembe pravilnikov in začnejo veljati takoj:

za kategorizacijo,

za registracijo.

 

Povzetek sprememb:

Registracijski pravilnik:

- 5. člen, 5. odstavek – se briše.

- 13. člen – se briše, saj se podvaja vsebina iz 1. odstavka 10. člena (po opravljenih spremembah bo imel vsak naslednji člen za eno število manjšo zaporedno števčno oznako)

- 14. člen - sprememba vsebine drugega odstavka in sicer tako, da besedico »višji« zamenjamo z »eni«

- 19. člen – v 1. odstavku besedno zvezo »se lahko šahist pritoži« zamenjamo z besedno zvezo »se lahko stranka v sporu pritoži«

- 20. člen – kot drugi odstavek 20. člena se doda drugi odstavek iz 21. člena

- 21. člen – v zvezi s predhodno spremembo brišemo drugi odstavek

- 23. člen – v 1. odstavku izvzamemo besedno zvezo »od dneva registracije pri RK ŠZS«, ki jo nadomestimo z »v skladu z 2. odstavkom 20. člena«

 

Kategorizacijski pravilnik

14. člen

Izjemoma glede na 11. člen osvoji:

a) naslov mojstrskega kandidata, mladinski prvak Slovenije v kategoriji do 16, 18 in 20 let ter zmagovalec kvalifikacij za državno prvenstvo v moški in ženski konkurenci,

b) I. kategorijo prvak Slovenije v kategoriji do 15 in 14 let,

c) II. kategorijo prvak Slovenije v kategoriji do 12 in 10 let ter regionalni prvaki v kategoriji do 15 let,

d) III. kategorijo regionalni prvaki v kategoriji do 12 let ter občinski oz območni prvaki do 15 in 12 let,

e) IV. kategorijo pa občinski oz. območni prvaki do 12 in 9 let, če teh naslovov in kategorij še nimajo.

Če pride do delitve 1. mesta, se uporabi 12. člen tega pravilnika. Za osvojitev kategorij po tem členu je potrebno odigrati minimalno 5 kol, da se lahko dodeli kategorija ob osvojitvi primernega mesta.

 

Ad.9 Podelitev priznanj ŠZS in FIDE

 

Pokale prvim trem in priznanja najboljšim šestim klubom v tekmovanju za najboljši klub v letu 2003 je podelil predsednik ŠZS:

 1. mesto: ŠK Nova Gorica
 2. mesto: ŠK Triglav Krško
 3. mesto: ŽŠK Maribor LANCom
 4. mesto: ŠS Tomo Zupan Kranj
 5. mesto: ŠD Gorenjka Lesce
 6. mesto: ŠD Radenska Pomgrad Murska Sobota

 

Pokale za prve tri klube celoletne lige 2003 je podelil Marjan Drobne:

 1. mesto: ŠK Nova Gorica
 2. mesto: ŠD Vele Domžale
 3. mesto: ŠD 3D Vrhnika           

 

 

Občni zbor je podelil plakete in priznanja ŠZS:

 

Naziv rednega učitelja srednjih šahovskih šol: Boris Kovač

Naziv mednarodnega mojstra ICCF: Andrej Loc, Edo Roblek

Naziv mednarodnega sodnika FIDE: Dušan Rusjan

 


Priznanje ŠZS:

-         Janez Dremelj

-         Vinko Kočan

-         prof. Goran Treursič

 

Naslov mojstra, mojstrice

-           Jure Zorko (FM), Ana Grobelšek (wFM), Jan Gombač (FM)

 

Bronasta plaketa:

-         Jože Mikunda – za dolgoletno aktivno delo v šahu

-         Anton Praznik – za aktivno šahovsko udejstvovanje in vodenje šahovskih šol

-         Janko Saradjen – za prizadevno delo in popularizacijo šaha

-         Matej Šebenik – za osvojitev naziva mednarodnega mojstra

-         Jure Borišek – za osvojitev naziva mednarodnega mojstra

-         Karmen Mar – za osvojitev naziva mednarodne mojstrice

-         ŠD Šentjur ob 50-letnici delovanja društva

 

Srebrna plaketa:

Albin Planinec – ob 60-letnici za izredne tekmovalne uspehe

Leon Gostiša – za dosežene reprezentančne uspehe

 

Zlata plaketa:

Vojin Perović – za dolgoletno delo na področju sojenja, organizacije mednarodnih tekmovanj in delovanja v organih ŠZS

 

 

Ad.9 Zaključek občnega zbora

Delovni predsednik se je zahvalil delegatom za udeležbo ter za konstruktivno razpravo in odprtje novih možnosti in izboljšav.

 

Zasedanje je bilo končano ob 12.30 uri.

 

 

Zapisal: Primož Kokalj

 

 

 

Overitelja zapisnika:

 

Adrijan Rožič                         Boštjan Markun