Zapisnik 28. občnega zbora Šahovske zveze Slovenije

 

Grand Hotel Union Ljubljana, sobota, 15.3.2003 ob 10.00 - 12.35

Prisotni: po listi prisotnih delegatov in gostov

 

Ob 10.00 uri je bilo od 91 članov ŠZS prisotnih 8 delegatov, zato je bila seja preložena na 10.30.

 

Pred pričetkom občnega zbora, so se navzoči z minuto molka poklonili v lanskem letu preminulemu Rastu Novačanu, ki je bil dolgoletni šahovski delavec v organih ŠZS ter dobitnik srebrne plakete ŠZS in predsednik ŠK Kovinar, Maribor.

 

Ob 10.30 so prisotni delegati izvolili:

- delovno predsedstvo: dr. Vojko Musil - predsednik, Adrijan Rožič in Vinko Bavec,

- verifikacijsko komisijo: Boris Žlender in Leon Gostiša,

- overitelja zapisnika: Anton Preinfalk in Franc Poglajen,

- zapisnikarja: Primož Kokalj, tajnik.

 

Izvoljeni organi občnega zbora so prevzeli svoje dolžnosti. Delovni predsednik je predlagal dnevni red. Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je prisotnih 17 delegatov in 17 gostov ter da po statutu ŠZS občni zbor lahko sprejema odločitve z večino glasov prisotnih delegatov.

 

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev njenih organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika)
  2. Poročilo upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 27. občnega zbora ŠZS
  3. Finančna realizacija ŠZS za leto 2002
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Tekmovalni program ŠZS za leto 2003
  6. Finančni načrt ŠZS za leto 2003
  7. Poročilo o izvedbi 35. šahovske olimpiade Bled 2002
  8. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE
  9. Zaključek občnega zbora

 

 

Ad.2 Poročilo upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 27. občnega zbora ŠZS

 

Poročilo je podal predsednik ŠZS, Milan Kneževič. Sklepi 27. rednega občnega zbora so bili izvršeni in se uporabljalo v delovanju zveze.

Predsednik je izpostavil 4 najpomembnejša področja v preteklem letu:

-         organizacija mednarodnih prireditev,

-         uspehi na tekmovalnem področju,

-         kakovostni porast šaha, predvsem med mladinci,

-         šah je prvič v zgodovini formalno v sistemu izobraževanja.

 

 

Pomembnejši dogodki na področju organizacije:

1. Velike mednarodne prireditve:

- 35. Šahovska olimpiada Bled 2002

- 45. svetovni problemski kongres Portorož 2002

2. Trije mednarodni turnirji:

- 7. HIT Nova Gorica open (januar/februar) - ŠK Nova Gorica

- 13. Ljubljana open (junij) - ŠD dr. Milan Vidmar Ljubljana

- 23. Šahovski festival Bled-Predolimpijski turnir (julij) - Šahovska zveza Gorenjske

3. Velemojstrski turnirji:

- 5. jubilejni turnir LŠK Metalka Trgovina

 

Tekmovalni dosežki:

- dve novi mednarodni mojstrici: Darja Kapš, Jana Krivec

- dve novi mojstrici FIDE: Karmen Mar, Ksenija Novak

- doseženi dve normi za naslov velemojstrice: Karmen Mar

- 4 novi mojstri FIDE: Luka Lenič, Tadej Sakelšek, Blaž Bratovič, Tomislav Gruškovnjak

- 2 nova slovenska mojstra: Mitja Piškur, Gregor Raspor

- 2 igralca z izpolnjenimi pogoji za mednarodnega mojstra: Jure Borišek, Matej Šebenik

 

Mitropa pokal:

Moški (Leipzig (Nemčija)/maj): 1. mesto med 10 ekipami

Ženske (Aosta (Italija)/oktober): 1. mesto med 10 ekipami

Evropsko žensko prvenstvo, Varna, Bolgarija (maj/junij):

Jana Krivec, 69. mesto

Darja Kapš, 80. mesto/114 igralk

Ekipno mladinsko evropsko prvenstvo, Balatonlelle, Madžarska (junij):

Fantje: 7. mesto med 13 ekipami

Dekleta: 4. in 7. mesto med 11 ekipami

Šahovska olimpiada, Bled (oktober/november):

Moški A: 40. mesto (Aleksander Beljavski, Adrian Mihalčišin, Dražen Sermek, Duško Pavasović, Georg Mohr, Aljoša Grosar)

Moški B: 62. mesto (3. mesto v svoji rating skupini) (Matej Šebenik, Jure Borišek, Blaž Bratovič, Aleš Lazar, Luka Lenič, Tadej Sakelšek)

Moški C: 80. mesto (Marko Tratar, Primož Šoln, Matjaž Mikac, Bogdan Podlesnik, Igor Jelen, Janez Barle)

Ženske A: 38. mesto (Jana Krivec, Anita Ličina, Darja Kapš, Ana Srebrnič)

Ženske B: 54. mesto (Vesna Rožič, Karmen Mar, Ksenija Novak, Veronika Hari)

Ženske C: 44. mesto (Milka Ankerst, Narcisa Mihevc-Mohr, Lea Števanec, Karmen Orel)

Evropska mladinska prvenstva:

6. mesto Luka Lenič med fanti do 14 let

7. mesto Jure Borišek med fanti do 16 let

15. mesto Vesna Rožič med dekleti do 16 let

Svetovna mladinska prvenstva:

1. mesto Luka Lenič med fanti do 14 let.

 

Glede na dosežene rezultate na organizacijskem in tekmovalnem področju ter na dejstvo, da imamo najbolj širok in kakovosten nivo mladinskega šaha doslej, vključno s svetovnim mladinskim prvakom, in zaradi uvrstitve šaha med izbirne predmete v osnovni šoli, lahko s ponosom ugotovimo, da je bilo leto 2002 najbolj uspešno v zgodovini slovenskega šaha. Zato mora ŠZS nadaljnji razvoj graditi na podlagi doseženega in podpirati v različnih oblikah predvsem najbolj perspektivne mlade igralke in igralce.

V preteklem letu je imel upravni odbor 5 sej, na katerih je obravnaval zgoraj navedene dogodke. Največ pozornosti je namenil za priprave na Olimpiado in uvajanju šaha kot izbirnega predmeta v osnovnih šolah. Predsednik je ocenil, da je bila Šahovska zveza lani zelo aktivna in uspešna ter da je to lepa popotnica za prihodnost.

Upravni odbor je sprejel program sofinanciranja dvoletnega dodatnega usposabljanja 10 najperspektivnejših mladink in mladincev v višini 30.000 EUR letno.

Predsednik se je zahvalil članom upravnega odbora, predsednikom komisij in centru za napredek šaha, klubom, sekcijam ter vsem, ki so prispevali, da je slovenski šah lani dosegel take rezultate.

 

Dr. Vojko Musil je predstavil še poročila posameznih komisij ter pozval k razpravi. Aleš Drinovec in Dušan Rusjan sta v razpravi dopolnila poročilo predsednika z nekaterimi rezultati. Nadaljnjih pripomb ni bilo in po glasovanju je bil soglasno sprejet

 

Sklep

Poročilo upravnega odbora in predsednika ŠZS za leto 2002 se sprejme.

 

 

Ad3. Finančna realizacija ŠZS za leto 2002

Bivši tajnik ŠZS, Aleš Drinovec, je podal glavne značilnosti finančnega poročila, ki so ga imeli delegati v gradivu. Prihodki so bili v lanskem letu nad odhodki, tako generalno kot tudi po posameznih postavkah, predvsem na račun olimpiade.

 

V razpravi na poročilo je želel Anton Preinfalk izvedeti, koliko je Olimpiada stala. Drinovec je odgovoril, da je bilo v vseh 4 letih za Olimpiado 711 mio. SIT prihodkov ter 671 mio. SIT odhodkov. Ostalih pripomb ni bilo in sklep je bil soglasno sprejet.

 

Sklep

Finančno poročilo za leto 2002 se sprejme.

 

 

Ad4. Poročilo nadzornega odbora

Predsednik nadzornega odbora Adrijan Rožič je podal strnjeno poročilo:

-         Nadzorni odbor zaznava velik porast vrhunskega šaha, predvsem med mladimi. Število novih mladih mojstrov in mojstric narašča

-         Posebej je potrebno poudariti odlično izvedeno Olimpiado na Bledu, kjer sta levji delež del opravila predsednik ŠZS Milan Kneževič in podpredsednik ŠZS Boris Kutin.

-         V letu 2002 je Luka Lenič na Kreti postal svetovni prvak v razredu do 14 let, kar sodi med največje uspehe v zgodovini slovenskega mladinskega šaha.

Rožič je povzel, da je bilo lansko leto zelo uspešno.

Predsednik NO ŠZS je bil redno udeležen na sejah Upravnega odbora ŠZS in je bil seznanjen s vsemi tekočimi zadevami delovanja ŠZS.

 

V razpravi je Anton Preinfalk opozoril, da mora biti poročilo nadzornega odbora kritično in ne le povzetek dela. Nadzorni odbor naj pregleda in ovrednoti delo ŠZS, kar naj se upošteva v poročilih v prihodnje. Stojan Karer je poudaril, da je treba v gradivo Občnega zbora vključiti tudi poročilo nadzornega odbora. Drugih pripomb na poročilo ni bilo in delegati so soglasno sprejeli

 

Sklep

Poročilo nadzornega odbora ŠZS se sprejme.

 

 

Ad5. Tekmovalni program ŠZS za leto 2003

Predsednik tekmovalne komisije ŠZS Vojin Perović je iz gradiva poudaril, da je v tekmovalnem programu za leto 2003 najmanj sprememb v zadnjih letih. Edina večja novost je liga mladink. Cilj tekmovalne komisije je, da se sistem tekmovanj v nekaj letih dokončno stabilizira in uredi. Tekmovalna komisija upošteva pripombe, ki jih prejme tekom leta.

 

V razpravi je Vojko Srebrnič pripomnil, da večina mladink že igra v ženski ligi, zato je vprašanje, če je liga sploh potrebna. Dr. Musil je predlagal, da je potreben podrobnejši pregled tekmovalnega programa, da se ugotovi, katera tekmovanja so zanimiva za izvajanje. Srebrnič je opozoril še na nižanje starostne meje igralcev v državni ligi in se vprašal, če ima sploh še smisel prirejati prvenstva do 20 let. Perović je odgovoril, da je tekmovalna komisija to dognala in bo naslednje leto dala ustrezen predlog. Nadaljnje je Perovič opozoril na sklep, ki ga je sprejel občni zbor pred leti, da morajo imeti klubi z letom 2004 v državni in prvi ligi žensko ekipo, sicer klub izpade iz lige. Dr. Musil je vprašal, kaj se bo zgodilo, če klub tega ne bo izpolnil. Perovič in Drinovec sta odgovorila, da klub v tem primeru ne bo mogel igrati. Anton Preinfalk je pripomnil, da bi bilo lahko to sporno (po statutu in zakonsko). Dušan Rusjan in Tomaž Žnideršič sta bila mnenja, da se morajo igrati vse lige. Žnideršič je opozoril, da je starostna meja 20 let za mladinska tekmovanja določena po zakonu.

Milan Kneževič je obrazložil, da morajo sprejeta pravila za klube veljati, saj jih je sprejel občni zbor, ki združuje interese klubov. K temu mnenju se je pridružil tudi Drinovec.

Boris Kutin je obrazložil, zakaj prvenstva do 20 let niso več smiselna ter da je šah v primerjavi z drugimi športi drugačen in leta niso več pogoj za uspešnost oz. razlikovanje.

 

Po razpravi je delovni predsednik dal predlog tekmovalnega programa za leto 2003 na glasovanje in delegati so soglasno sprejeli

 

Sklep

Tekmovalni program za leto 2003 se sprejme.

 

 

 

 

 

Ad6. Finančni načrt ŠZS za leto 2003

Aleš Drinovec je podal glavne značilnosti finančnega načrta za leto 2003. Program je bil posredovan Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter Fundaciji za šport, zato so postavke višje ovrednotene. Glede na realno financiranje s strani ministrstva in fundacije, v višini 9,4 mio. SIT, pomeni, da se program ne bo uresničeval v celoti. Realni program za leto 2003 znaša približno 67 mio. SIT. Letos v načrtu ni več olimpiade, nova postavka je šah v šole, kar naj bi v celoti krilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

V razpravi na pripravljen program pripomb ni bilo in delegati so soglasno sprejeli

 

Sklep

Finančni načrt za leto 2002 se sprejme.

 

Pred razpravo k 7. točki je g. Kneževič predlagal, da se seja nadaljuje čez 15 minut, saj se občnega zbora ob 12. uri udeležijo še nekateri sponzorji in nagrajenci.

 

Ad.7 Poročilo o izvedbi 35. šahovske olimpiade Bled 2002

Predsednik ŠZS, Milan Kneževič, je pozdravil navzoče goste in sponzorje ter podal poročilo o izvedbi 35. šahovske olimpiade.35. Šahovska olimpiada je bila enkraten športno-kulturni dogodek za Slovenijo. Pri tej prireditvi so zato sodelovali v različnih oblikah številni državni organi, organizacije, podjetja, lokalne skupnosti in posamezniki. Preko olimpiade smo v bogatih vsebinah predstavili Slovenijo kot državo, njeno gospodarstvo, predvsem turizem, kulturo in šport. Osrednja pozornost vsega dogajanja je bila namenjena popularizaciji in razvoju slovenskega šaha in prikazu bogate tradicije in uspehov vse od prvih znanih šahovskih dogodkov.

V organizacijo in izvedbo Olimpiade smo poleg šahovskih delavcev aktivno vključili številne ljubitelje šaha in profesionalne organizacije s področja promocije, marketinga in turizma. Šahovski zvezi in organizacijskemu odboru olimpiade je uspelo predstaviti olimpiado kot nacionalni projekt. Zato smo zlasti v finančno in ostalo podporo pridobili preko 100 sponzorjev in donatorjev iz cele Slovenije na čelu z generalnim pokroviteljem Mobitel d.d., Ljubljana.

Veliko zaslug za dobro pripravo in izvedbo Olimpiade imajo predstavniki Občine in Turizma Bled, ki so bili zadolženi za nastanitev in ustrezne prostore za celovito izvedbo Olimpiade. Na državni ravni sta izredno aktivno vlogo in vsestransko pomoč nudila Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in generalni sekretar Vlade, g. Mirko Bandelj ter ustrezne službe Vlade.

Za organizacijo in izvedbo olimpiade smo prejeli številne pohvale in zahvale večine reprezentanc, visokih funkcionarjev FIDE, zlasti predsednika Iljumzhimova, ki je ob zaključni prireditvi izjavil, da je bila to najboljša olimpiada do sedaj.

Vodstvo olimpiade bo ob vseh izdanih publikacijah izdalo še knjigo Olimpiade, ki bo trajni dokument in prispevek h kulturni zakladnici Slovenije.

Predsednik se je v imenu Šahovske zveze Slovenije in organizacijskega odbora iskreno zahvalil vsem, ki so kakorkoli sodelovali in nudili pomoč pri tej veličastni prireditvi.

 

 

 

 

 

 

Ad.8 Podelitev priznanj ŠZS in FIDE

Občni zbor je podelil plakete in priznanja:

Vidmarjeva nagrada:

Boris Kutin - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002 in življenjsko delo na področju šaha v organih ŠZS in FIDE

Milan Kneževič - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002 in življenjsko delo na področju šaha kot dolgoletni predsednik ŠZS in pred tem tudi ŠSJ.

Zlata plaketa:

Občina Bled - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Turizem Bled - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Mobitel - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Kolinska - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Janez Zemljarič - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Mirko Bandelj - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Srebrna plaketa:

Slovenska zadružna kmetijska banka - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002 in dolgoletno podporo slovenskemu šahu

Adriatic - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002 in podporo slovenskemu vrhunskemu šahu

KD Holding - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002 in podporo slovenskemu vrhunskemu šahu

Žito - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002 in podporo slovenskemu vrhunskemu šahu

Zebra Graphic - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002 in podporo slovenskemu šahu

Marko Rajšter - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Boris Marčetič - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Aleš Drinovec - za dolgoletno delo na področju šaha kot volonter in profesionalec na področju mentorstva, sojenja, organizacije tekmovanj, delovanja v organih ŠZS in 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Bronasta plaketa:

Nova Ljubljanska banka - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Nova Kreditna banka Maribor - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Krka - za prispevek pri organizaciji 35. Šahovske olimpiade Bled 2002

Luka Lenič - za naslov svetovnega mladinskega prvaka do 14 let

Jana Krivec - za naslov mednarodne mojstrice,

Darja Kapš - za naslov mednarodne mojstrice

 

Naslov mojstra, mojstrice

Luka Lenič (FM), Tadej Sakelšek (FM), Tomislav Gruškovnjak (FM), Mitja Piškur (M - IM norma), Gregor Raspor (M - IM norma), Blaž Bratovič (FM),

Karmen Mar (FM), Ksenija Novak (FM)

 

Pokale prvim trem in priznanja je občni zbor podelil najboljšim šestim klubom v tekmovanju za najboljši klub v letu 2002:

1. mesto: ŽŠD Maribor ŠK Piramida

2. mesto: ŠK Nova Gorica

3. mesto: ŠK Triglav Krško

4. mesto: ŠS Tomo Zupan Kranj

5. mesto: ŠD Radenska Pomgrad Murska Sobota

6. mesto: LŠK Metalka Trgovina Ljubljana

 

Prav tako so pokal dobili prvi trije klubi celoletne lige 2002:

1. mesto: ŠD 3D Vrhnika           

2. mesto: ŠS Tomo Zupan Kranj

3. mesto: ŠD Vele Domžale

 

 

Ad.9 Zaključek občnega zbora

Predsednik ŠZS, Milan Kneževič, se je zahvalil Grand Hotelu Union, da je gostil in omogočil srečanje delegatov šahovskih klubov na 28. občnem zboru, delegatom pa za tvorno sodelovanje. Predsednik se je posebej zahvalil še predstavnikom sponzorjev, ki so se udeležili podelitve nagrad.

 

Zasedanje je bilo končano ob 12.35 uri.

 

 

Zapisal: Primož Kokalj

 

 

Overitelja zapisnika:

Anton Preinfalk

Franc Poglajen