Zapisnik 27. občnega zbora Šahovske zveze Slovenije

 

Hotel Slon Best Western Ljubljana, sobota, 23.3.2002 ob 10.00-12.30

Prisotni: po listi prisotnih delegatov in gostov

 

Ob 10.00 uri je bilo od 91 članov ŠZS prisotnih 26 delegatov, zato je bila seja preložena na 10.30.

Ob 10.30 so prisotni delegati izvolili delovno predsedstvo (Vojko Mencinger, Janko Bohak in Stojan Karer), verifikacijsko komisijo (Franc Poglajen in Vojin Perović), overitelja zapisnika (Franc Kramar in Matjaž Mikac) ter zapisnikarja, tajnika Aleša Drinovca.

 

Izvoljeni organi občnega zbora so prevzeli svoje dolžnosti. Delovni predsednik je predlagal dnevni red, ki je bil dopolnjen s točko razno pred svečano podelitvijo priznanj. Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je prisotnih 31 delegatov in 24 gostov ter da po statutu ŠZS občni zbor lahko sprejema odločitve z večino glasov prisotnih delegatov.

 

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev njenih organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika)

2. Poročilo upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 26. konference ŠZS

3. Finančna realizacija ŠZS za leto 2001

4. Poročilo nadzornega odbora

5. Tekmovalni program ŠZS za leto 2002

6. Spremembe pravilnikov

7. Finančni načrt ŠZS za leto 2002

8. Informacije o šahovski olimpiadi v Sloveniji

9. Razno

10. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE

11. Zaključek občnega zbora

 

2. Poročilo upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 26. konference ŠZS

Poročilo je podal predsednik ŠZS Milan Kneževič. Sklepi 26. rednega občnega zbora so bili izvršeni in se uporabljalo v delovanju zveze.

Upravni odbor je na štirih rednih in dveh korespondenčnih sejah sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

1. seja, 5.6.2001

Sklep

Sprejme se predlagani organizacijski odbor šahovske olimpiade 2002 in izvršni odbor, ki se mu da pravica dopolnjevati in menjati člane organizacijskega odbora.

 

Sklep

Financira se izobraževanje kandidatov za mladinski olimpijski reprezentanci 2002. Sredstva v višini 4.400.000 SIT se razdelijo polovico za izvedbo taborov in polovico namenjeno za individualne treninge z izbranimi trenerji.

3. seja, 11.12.2001

Sklep

Januarja 2002 se pripravljeno gradivo za uvedbo šaha kot izbirnega predmeta v zadnje tri razrede devetletke predloži Uradu za šolstvo.

Sklep

Predlagani Poslovnik o delu upravnega odbora ŠZS s popravki v enajstem in dodanem členu se sprejme in začne veljati z dnem sprejetja.

4. seja, 19.2.2002

Sklep

Moškim reprezentantom se dodeli mesečna štipendija v višini 200 EUR neto. Na reprezentančnih nastopih v tujini se jim zagotovi dnevnica v višini 50 EUR. Premije za visoka mesta se urejajo po posebnem dogovoru. Za žensko ekipo ostaja v veljavi stari način nagrajevanja. Posebej se uredi nagrajevanje selektorjev.  Prvo izplačilo je v oktobru 2002.

Vrhunskim šahistom se zaradi davčnih olajšav priporoča ureditev statusa na ministrstvu za šolstvo znanost in šport z vpisom v razvid športnikov.

 

Leto 2001 je za Šahovsko zvezo Slovenije in slovenski šah izredno uspešno. Tekmovalni program je bil izveden po zastavljenem načrtu. Na evropskem ekipnem prvenstvu so člani osvojili odlično 5. mesto in bili le za las prekratki za medaljo. Georg Mohr je osvojil bronasto medaljo na 5. deski. Dekleta so dosegla najboljši ekipni rezultat z 11. mestom in presenetila vse. Darja Kapše je s svojo odlično igro osvojila srebrno medaljo na drugi deski in dosegla tudi velemojstrsko normo. Vse večja vlaganja v izobraževanje mladih in sofinanciranje tako individualnih kot skupinskih programov mladih olimpijskih reprezentantov se kažejo z vse boljšimi rezultati in osvajanjem mojstrskih naslovov ter petim mestom na ekipnem mladinskem prvenstvu na Madžarskem. Izboljšujejo se tudi pogoji za delo vrhunskih igralcev-reprezentantov. Vrhunska šahovska prireditev v preteklem letu je bil 14. Memorial dr. Milana Vidmarja, kjer so slovenski šahisti igrali vodilno vlogo in jo okronali z veliko zmago Aleksandra Beljavskega pred Borisom Gelfandom in Andrejem Volokitinom. Nadaljevala so se prizadevanja Centra za napredek šaha in Iztoka Jelena s sodelavci za uvrstitev šaha v izbirne programe devetletke in v začetku letošnjega leta je bil program že predan strokovnemu svetu.

Tekmovalni dosežki:

Evropsko ekipno prvenstvo v Španiji (november):

Moški: 5. mesto med 35 ekipami, bronasta medalja Georga Mohra na 5. deski

Ženske: 11. mesto med 32 ekipami, srebrna medalja in velemojstrski bal Darja Kapš na drugi deski.

Evropsko člansko prvenstvo, Ohrid, Makedonija (junij):

Aleksander Beljavski zasedel 30. mesto med 205 igralci in se uvrstil na svetovno prvenstvo. Zlatko Bašagić zasedel 127. mesto.

Ekipno mladinsko evropsko prvenstvo, Balatonlelle, Madžarska (junij)

Fantje: 5. mesto med 14 ekipami

Dekleta: 10. in 11. mesto med 13 ekipami

Dvoboj mladinskih reprezentanc Slovenije in Hrvaške v Krškem (maj)

14.5: 9.5 za Slovenijo

Svetovno člansko prvenstvo, Moskva (december)

Aleksander Beljavski izpadel v drugem kolu

Evropska mladinska prvenstva:

12. mesto Ksenije Novak in 14. mesto Karmen Mar med dekleti do 14 let

12. mesto Ane Srebrnič in 14. mesto Darje Kapš med dekleti do 20 let

Svetovna mladinska prvenstva:

13. mesto Vesne Rožič med dekleti do 14 let.

14. mesto Ane Srebrnič  med dekleti do 18 let

 

Pomembnejši dogodki na področju organizacije prireditev:

1. Pet mednarodnih turnirjev:

- 6. HIT Nova Gorica open (januar/februar) - ŠK Nova Gorica

- 22. Šahovski festival Bled (marec) - Šahovska zveza Gorenjske

- 12. Ljubljana open (junij) - ŠD dr. Milan Vidmar Ljubljana

- Mednarodni mladinski turnir Lent (julij) - ŽŠD Maribor ŠK Piramida

- 1. poletni predolimpijski turnir na Bledu (julij) - Šahovska zveza Gorenjske

2. Mednarodni velemojstrski turnirji:

- Velemojstrski turnir Gostišče ob Ribniku (april/maj) - ŠD Ptuj

- 14. Memorial dr. Milana Vidmarja v Portorožu (julij) - ŠZS

3. Rekordni turnirji:

Mednarodni pospešeni turnir v Grižah. S 197 igralci največji turnir na 15 minut.

Ženski turnir za Pokal revije Jana: 130 igralk v Starem trgu ob Kolpi

 

Tik pred občnim zborom so nas razveselili rezultati iz Rijeke, kjer sta Jana Krivec in Darja Kapš osvojili po tretje norme za mednarodne mojstrice in s tem osvojili naslova mednarodnih mojstric.

Zasluge za vse te lepe rezultate imajo v prvi vrsti igralci, ki so deležni tudi vse boljših pogojev in vzpodbud. Zahvala gre tudi šahovskih delavcem in organizatorjem za vse večjo popularizacijo šaha. Zahvala tudi članom in predsednikom komisije ter upravnemu odboru, ki prav tako dobro opravljajo svoje delo.

 

V razpravi na poročilo ni bilo pripomb in po glasovanju je bil soglasno prejet

 

Sklep

Poročilo upravnega odbora in predsednika ŠZS za leto 2001 se sprejme.

 

3. Finančna realizacija ŠZS za leto 2001

Tajnik ŠZS Aleš Drinovec je podal glavne značilnosti finančnega poročila, ki so delegati imeli v gradivu. Porabljenih je bilo manj od načrtovanih sredstev, nobena od postavk pa ni bistveno odstopala od planiranih.

 

V razpravi na poročilo ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet

 

Sklep

Finančno poročilo za leto 2001 se sprejme.

 

4. Poročilo nadzornega odbora

Predsednik nadzornega odbora Adrijan Rožič je podaj poročilo in ugotovitve, da je bil v preteklem letu porast števila klubov s 84 na 87, v zvezo je včlanjenih 161 novih igralcev in igralk, število mednarodnih mojstrov se je povečalo s 17 na 19, število FIDE mojstrov s 33 na 34 in število FIDE mojstric s 5 na 7. V preteklem letu beležimo rast kakovostnega šaha. Po pregledu bilance stanja in uspeha so ugotovitve naslednje: velik porast prihodkov in odhodkov, ki gre predvsem na račun priprave šahovske olimpiade, ŠZS se ni zadolževala tako, da so njene dolgoročne in kratkoročne obveznosti majhne, opaža se trend zmanjševanja sofinanciranja redne dejavnosti s strani države.

 

V razpravi ni bilo pripomb na poročilo in delegati so z večino glasov (30 za, 1 proti) sprejeli

 

Sklep

Poročilo nadzornega odbora ŠZS se sprejme.

 

5. Tekmovalni program ŠZS za leto 2002

Predsednik tekmovalne komisije ŠZS Vojin Perović je iz gradiva poudaril glavne spremembe za tekmovalni program za leto 2002. Gre za prilagoditev igralnih časov na državnih prvenstvih  z igralnimi časi FIDE in ECU, uvedbo novih tekmovanj in predlog, da naj bi tujci v pokalu ne nastopali.

V razpravi je Dušan Rusjan predlagal spremembo termina ženske državne lige, ki se pokriva s svetovnim mladinskim prvenstvom na Kreti. Glede na to, da bodo tam nastopila tudi najboljša dekleta, ki sestavljajo tudi večino klubskih ekip je predlagal prestavitev v septembrski termin (14.-15. in 21.-22.9.2002). Ludvik Cvirn in Tomaž Žnideršič sta bila mnenja, da bi tujci v pokalu morali nastopati in zagovarjala, da se pravilnik ne spremeni. Rasto Novačan je poudaril, da so bili tujci zavrnjeni že leta 1996, Aleš Drinovec pa ga je dopolnil, da je tedaj šlo za člane reprezentance. Dr. Vojko Musil je predlagal uvrstitev memoriala Vasje Pirca v tekmovalni program, saj je turnir predviden v finančnem načrtu. Aleš Jelen je očital načinu izvedbe državnega prvenstva na izpadanje kar nekaj slabosti: dnevna preobremenitev v prvih krogih, vključevanje najboljših v kasnejših krogih, igralci ne vedo, koliko časa bodo igrali na turnirju, dobimo le prvaka, igralni čas FIDE. Na njegovo mnenje so se odzvali številni (Vojin Perović, Vojko Mencinger, Boris Kutin, Milan Kneževič) in zagovarjali mnenje tekmovalne komisije. Pojasnili so, da je bilo to večinsko mnenje klubov po anketi, kjer so vsi klubi imeli možnost dajanja pripomb.

Po razpravi je delovni predsednik dal predloga tekmovalnega programa za leto 2002 na glasovanje in delegati so soglasno sprejeli

 

Sklep

Tekmovalni program za leto 2002 se sprejme ob upoštevanju predlogov o spremembi termina ženske lige in uvrstitvi memoriala Vasje Pirca v tekmovalni program.

 

6. Spremembe pravilnikov

Glede spreminjanja pravilnikov je bila predlagana edino spremembe v registracijskem pravilniku, kjer bi se v petem členu v tretjem odstavku onemogočil nastop tujcem v pokalnih tekmovanjih.

Po razpravi, ki je bila večji del že pod 5. točko dnevnega reda so delegati s 17 glavi za in 14 proti sprejeli

 

Sklep

Igralci, ki nimajo slovenskega državljanstva, ne morejo nastopiti v pokalnem tekmovanju.

 

7. Finančni načrt ŠZS za leto 2002

Tajnik Aleš Drinovec je podal glavne značilnosti finančnega načrta za leto 2002. V tem letu nas bo ministrstvo sofinanciralo z dobrimi 7 milijoni, kar je nominalno za cel milijon manj kot v predhodnem letu. Večji del proračuna bo šel na račun šahovske olimpiade, kjer bo država program sofinancirala v višini 142 milijonov tolarjev.

V razpravi na pripravljen program pripomb ni bilo in delegati so soglasno sprejeli

 

Sklep

Finančni načrt za leto 2002 se sprejme.

 

8. Informacije o šahovski olimpiadi v Sloveniji

Predsednik ŠZS Milan Kneževič je podal poročilo o poteku priprav na Šahovsko olimpiado na Bledu. Nova Ljubljanska banka je dala garancijo v višini enega milijona švicarskih frankov. Državni odbor pod vodstvom predsednika Milana Kučana je začel delovati. V njem je 6 ministrov in predstavniki največjih sponzorjev. Glavno organizacijsko delo je na organizacijskem odboru in predvsem na ožjem vodstvu. Delo je razdeljeno na 13 komisij in te so že v večini začele z intenzivnim delom. Studio Zodiak je izdelal grafično podobo olimpiade. Organizacijski odbor je pridobil tri opremljene pisarne za direktorja in koordinatorja. Kipar Janez Bolka je pripravil skulpturo, ki jo bo ŠZS podarila Bledu v spomin na šahovsko olimpiado. V delu so znamke in kovanci. Razpisani so natečaji za likovna in literarna dela osnovnošolcev z naslovom Tudi šah je moj hobi in Šah je življenje v malem. Najboljši prispevki bodo nagrajeni z obiskom olimpiade. Steklarna Rogaška Slatina bo izdelala unikatne nagrade za najboljše. V pripravi je knjiga Slovenski šah in uvodni bilten olimpiade. Z ministrstvom za notranje zadeve je dogovorjeno varovanje na prireditvi. Na olimpiadi bo prvič tudi testiranje za doping. S firmo Eurocom je podpisana pogodba o trženju spominkov in prodaji preko interneta. Z nacionalno televizijo so dogovorjene 20 minutne oddaje pred in med olimpiado. Pripravljena je TV in radio špica za prireditev. Pesnik Kajetan Kovič pripravlja himno olimpiade. V času olimpiade bo tudi več kulturnih prireditev s koncertom UNESCO za mir. Testiranje opreme bo na julijskem predolimpijskem turnirju na Bledu od 2.-10.7.2002. V dogovoru z arabskimi državami smo zaradi ramadana bili prisiljeni v premik termina na 25.10.-11.11.2002. Dogovorjena je že približno polovica pogodb o sponzoriranju.

Na Bledu bo dvorana zagotovo pripravljena za moški del olimpiade, medtem ko je večji del sredstev za izvedbo tretje faze dograditve športne dvorane že zagotovljen. V primeru celotne dograditve bi v športni dvorani igrale tudi ženske.

 

V razpravi je Cilka Dimec Žerdin predlagala razstavo šahov. Sama lahko prispeva kar 73 različnih umetniških garnitur.

Marjan Drobne se je zanimal, kako bo z izvedbo ogledov partij. Odgovoril mu je Boris Kutin, ki je pojasnil, da se bo dalo spremljati prireditev s tribun v dvorani preko velikih in malih zaslonov. Uradne agencije bodo organizirale tudi oglede prireditve za šole, klube in druge goste. Vse partije se bodo lahko spremljale tudi preko interneta.

 

9. Razno

Franc Pešec je bil mnenja, da je bil Celjski ŠK Celje v preteklem letu oškodovan v finalu pokalnega tekmovanja. Svoje videnje dogodka je podal tudi Rasto Novačan. Tajnik Aleš Drinovec je pojasnil, da je bila zadeva končana s potrditvijo statutarno pravne komisije o zakonitosti sklepa tekmovalne komisije, ki je imela v vlogi turnirskega odbora zadnjo besedo o poteku tekmovanja.

 

10. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE

Občni zbor je podelil plakete in priznanja:

Zlata plaketa:

Bruno Parma - ob 60 letnici za izredne tekmovalne dosežke in prispevek k popularizaciji šaha v Sloveniji

Bronasta plaketa:

Tomaž Žnideršič - za dolgoletni prispevek k razvoju slovenskega šaha in tvorno sodelovanje v organih ŠZS

Domen Krumpačnik - za tekmovalne dosežke ob osvojitvi mednarodnega mojstra

Toni Kos - za tekmovalne dosežke ob osvojitvi mednarodnega mojstra

Priznanje ŠZS

Vladimir Kodrič - za dolgoletni prispevek pri delovanju ŠZS

Adolf Marš - za dolgoletno mentorsko delo

Naslov mojstra, mojstrice

Lea Števanec, Matej Šebenik, Vesna Rožič, Jure Borišek, Aleš Lazar

Naslov mednarodnega sodnika

Branko Vadlja

 

Pokale in priznanja je podelil tudi najboljšim šestim klubom v tekmovanju za najboljši klub v letu 2001.

1. mesto: ŽŠD Maribor ŠK Piramida

2. mesto: ŠK Nova Gorica

3. mesto: ŠK Triglav Krško

4. mesto: ŠS MC d.d. Tomo Zupan Kranj

5. mesto: ŠD Radenska Pomgrad

6. mesto: ŠD Gorenjka Lesce

 

11. Zaključek občnega zbora

Predsednik ŠZS Milan Kneževič se je zahvalil Hotelu Slon Best Western, da je gostil in omogočil srečanje delegatov šahovskih klubov na 27. občnem zboru, delegatom pa za tvorno sodelovanje.

Zasedanje je bilo končano ob 12.30 uri.

 

Zapisa: Aleš Drinovec

 

Overitelja zapisnika:

Franc Kramar

Matjaž Mikac