Zapisnik

25. rednega volilnega občnega zbora Šahovske zveze Slovenije,

ki je bil 18.3.2000 ob 10.00 uri v Grand Hotelu Union Ljubljana, Miklošičeva 1

Poročilo verifikacijske komisije

25 delegatov, 25 gostov

(opomba: med zasedanjem je prišel še en delegat in štirje gostje; skupaj 26 delegatov, 29 gostov)

Zaradi nesklepčnosti je bil začetek seje prestavljen na 10.30, nakar se je seja začela in po statutu odločala z večino prisotnih delegatov.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev njegovih organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika, volilne komisije, komisije za sklepe)

2. Sprejem poslovnika

3. Poročilo upravnega odbora o delovanju Šahovske zveze Slovenije in uresničevanje sklepov 24. konference ŠZS

4. Finančna realizacija ŠZS za leto 1999

5. Poročilo nadzornega odbora

6. Tekmovalni program ŠZS za leto 2000

7. Finančni načrt ŠZS za leto 2000

8. Razrešitev organov ŠZS in volitve novih organov ŠZS (upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija)

9. Pravilniki ŠZS

10. Informacije o šahovski olimpiadi v Sloveniji

11. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE

12. Zaključek občnega zbora

Pripombe na dnevni red

Rasto Novačan: predlagal uvrstitev posebne točke dnevnega reda o pionirskem šahu

Vladimir Kodrič: predlagal uvrstitev posebne točke o tekmovalnih sistemih

Predsednik: predlagal, da se točki vsebina predlaganih točk razpravlja pod 6. točko

Glasovanje o predlaganem dnevnem redu: 19 za, 3 proti

Sklep

Sprejme se predlagani dnevni red

Pred 1. točko dnevnega reda so delegati in gostje počastili z enominutnim molkom spomin na umrle šahovske delavce v preteklem letu: Jožeta Šiško, Jovana Nikolića in Cveta Trampuža.

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev njenih organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika, volilne komisije, komisije za sklepe)

Predsednik Milan Kneževič je pozdravil delegate in goste občnega zbora ter predlagal določitev organov občnega zbora:

Delovno predsedstvo: Milan Kneževič (predsednik), člana: Dragica Hržica in Franc Gruden

Verifikacijska, komisija: Jože Velec, Adrijan Rožič, Ludvik Cvirn

Overitelja zapisnika: Jože Pucelj, Anton Praznik

Volilna komisija: Tomaž Žnideršič, Vinko Bavec, Vincenc Kobe

Komisija za sklepe: Vojko Mencinger, Vladimir Kodrič, Rudi Komlanc

Zapisnik: Aleš Drinovec

Glasovanje o organih občnega zbora: 21 za, 0 proti

Sklep

Sprejmejo se predlagani organi 25. občnega zbora

2. Poslovnik o delovanju občnega zbora

V uvodu je predsednik delovnega predsedstva predstavil način priprave poslovnika in vlogo statutarno pravne komisije in oblikovanje predloga s strani upravnega odbora.

Rasto Novačan je v imenu statutarno pravne komisije navedel, kaj je komisija predlagala in razpravo o tem. Gre predvsem za volitve in njihov način.

Predsednik je dejal, da obstoječi predlog ni v nasprotju s statutom in da ne izključuje možnost tajnih volitev, ki jih g. Novačan predlaga kot obvezne.

Predsednik je dal na glasovanje najprej poslovnik, ki ga je predlagal upravni odbor.

Glasovanje o predlaganem poslovniku: 21 za, 1 proti

Sklep

Sprejme se predlagani poslovnik kot je naveden v delovnem gradivu.

3. Poročilo upravnega odbora ŠZS

Predsednik Milan Kneževič je predstavil preteklo štiriletno obdobje in glavne uspehe, ki jih je slovenski šah dosegel v posamičnih in ekipnih konkurencah. Posebni poudarki so na dobrih uvrstitvah mladih na evropskih in svetovnih prvenstvih, odlični delitvi 4.-8. mesta moške reprezentance na evropskem ekipnem prvenstvu v Gruziji, dobrih uvrstitvah na srednjeevropskem pokalu in olimpiadah, osvojitvi naslova velemojstra Georga Mohra in Duška Pavasoviča, mednarodnega mojstra Primoža Šolna. Šahovske zveza Slovenije je pridobila organizacijo šahovske olimpiade za leto 2002 in priredila številne mednarodne turnirje, na čelu s srednjeevropskim pokalom v Portorožu, gostila izvršni biro FIDE na Bledu. Izveden je bil celoten tekmovalni program. Glede na dosežene rezultate in na pridobitev organizacije šahovske olimpiade je bilo obdobje 1996-2000 najuspešnejše v vsej zgodovini slovenskega šaha.

S Šahovskim vestnikom in internet stranjo je zelo je napredovalo obveščanje klubov in šahistov. Organiziranost in delovanje zveze se je s prihodom novega tajnika Aleša Drinovca bistveno izboljšalo.

Ob predstavitvi uspehov v preteklem obdobju je predsednik Milan Kneževič kritično izpostavil tudi nerešena pomembnejša vprašanja, ki zavirajo hitrejši razvoj šaha v Sloveniji in jim bomo morali v prihodnje posvetiti še več pozornosti:

- širiti popularizacijo znotraj javnih izobraževalnih ustanov, medijev in poslovnih organizacij,

- izpopolniti šahovske oblike izobraževanja ter ukiniti tiste, ki ne dajejo rezultatov

- dvigniti raven izvedbe tekmovanj, predvsem nivo sojenja in zagotoviti udeležbo najboljših igralcev

- zagotoviti najbolj kakovostno udeležbo reprezentanc na vseh uradnih tekmovanjih in na tekmovanjih posameznikov

- v sodelovanju z MŠŠ in OKS-ZŠZ doreči status šaha in utrditi njegov pomen glede na to kaj je dosegel ter zagotoviti boljšo podporo države tako na nivoju zveze kot klubov na ravni občin

- organizirati šahovsko olimpiado kot širok javni projekt ob podpori vlade, parlamenta in širše javnosti.

V uvodnem delu je predsednik Milan Kneževič posebej obrazložil postopek, vsebino, pristojnost evidentiranja kandidatov in končni predlog kandidatov za organe ŠZS.

Razprava:

Iztok Jelen: Komentar na poročilo predsednika komisije za kakovostni šah. Glede ukinitve. Razloži namen komisije za kakovostni šah in nujnost, da ta komisija deluje tudi v prihodnje.

Vladimir Kodrič: Mnenja, da delo UO in komisij ni bilo dobro opravljeno. Postopki pri pripravi odločitev niso dobri. Volitve niso bile dobro pripravljene (predvsem postopek kandidiranja). Mandat predsednika je potrebno uskladiti z mandatom UO. Delu komisij je treba dati večjo težo.

Problem ženskega šaha z novim sistemom lig. Poročila o tekmovanjih v časopisih z uradnih tekmovanj so slaba ali jih ni. Meni, da na Štajerskem praktično ni tekmovanj.

Miloš Đonović: Poglejmo, kaj je vsak sam naredil in potem komentirajmo

Srebrnič Vojko: Poročil o mladinskih uradnih tekmovanjih v dnevnem časopisju skoraj ni.

Predsednik: Tekmovalni program se sprejema po predhodni javni obravnavi. Za izvedbo se lahko prijavijo vsi klubi. Žensko ligo je sprejel občni zbor, klubi pa ne pošiljajo ekip. Pri medijih so problemi. Več je objav v lokalnih časopisih, problem pa je v osrednjih dnevnikih, ki imajo svojo politiko o tem kaj je pomembno in kaj ne. Priprave na volitve so potekale v skladu s statutom zveze.

Jože Pucelj: Poročilo predsednika je bilo obširno. Kako je z garancijo za izvedbo olimpiade? Kako je s pregovarjanji z ministrstvom za šolstvo in šport in OKS-ZŠZ? Kako je s številom ekip v ligah in osvajanjem norm?

Georg Mohr: Turnirji na Štajerskem so: na dve leti Pirčev memorial, pionirska tekmovanja, ptujski velemojstrski turnirji. Problem ženskega šaha ni v ligaških tekmovanjih ampak v denarju. Imamo perspektivno generacijo mladink.

Vladimir Kodrič: na Štajerskem ni odprtih turnirjev, kjer bi igrali množično ampak le taki zaprtega tipa.

Jože Velec: problem pionirskega šaha na Štajerskem kjer je veliko klubov in veliko število udeležencev in veliki klubi. Predlaga delitev regije. Pionirski šah stoji na posameznikih, ki so pripravljeni s tem žrtvovati prosti čas. Problem mlajših ekip pri ligaših (vzor: odbojka, košarka, rokomet), ker ne vlagajo v pionirske in mladinske ekipe. Predlaga ustanovitev tretje ženske lige, kjer bodo imele možnost nastopa tudi slabše ekipe.

Viktor Jemec: je dejal, da bi njihov klub rad igral v tretji ligi

Aleš Drinovec: klub lahko igra v drugi ligi zahod, če se prijavi na razpis

Predsednik: o olimpiadi bo več informacij pod 10. točko dnevnega reda. O statusu šaha smo z OKS-ZŠZ in MŠŠ opravili določene razgovore, trenutno potekajo tudi pogajanja o priznanju naše kategorizacije s strani OKS-ZŠZ, medtem ko jo MŠŠ v celoti podpira.

Boris Kutin: Za norme se upošteva en šampionat. Šah poskuša priti na olimpijske igre. Prizadevanja FIDE so v tej smeri. Možnosti so za olimpiado 2008. Šah je že na OI mladih.

Georg Mohr: Smatra, da komisija za kakovostni šah lahko ostane, vendar so vprašanja glede odnosov z vrhunskimi igralci sedaj rešena.

Preveriti kako je s prijavo lig za norme.

Kakovostna komisija ostane. Delu komisij se da večji pomen. Razčisti se glede norm v ligah

Po zaključku razprave je predsednik predlagal

glasovanje o poročilu upravnega odbora ŠZS: 18 za, 0 proti

Sklep

Sprejme se poročilo upravnega odbora ŠZS. Potrebno je dati večji poudarek strokovnemu delu komisij upravnega odbora in ugotoviti kako je s priznavanjem mednarodnih norm v ligi, če bi prešli na 9 kol.

4. Finančna realizacija za leto 1999

V delovnem gradivu je objavljena finančna realizacija, prihodki in odhodki.

Razprava:

Vladimir Kodrič: ŠZS v A programu išče prevelik delež izvajalcev pri nagradnih skladih. Manjši klubi ne morejo do večjih prireditev. Nekdo kandidira in ne izpolnjuje pogojev, prvenstvo pa dobi potem nekdo drug in vse plača zveza.

Vojin Perović: V pravilniku o tekmovanjih piše, kako se kandidira za turnir.

Galsovanje o finančnem poročilu: 22 za, 0 proti

Sklep

Sprejme se poročilo o finančni realizaciji za leto 1999.

5. Poročilo nadzornega odbora

Tomaž Žnideršič: je kot predsednik nadzornega odbora podal poročilo. Poraba sredstev je bila v skladu s predpisi in s programom dela ŠZS. Upravni odbor je delal v skladu z zaključki občnih zborov in aktov ŠZS. Priporoča se zmanjšanje števila korespondenčnih sej.

Glasovanje o poročilu nadzornega odbora: za 23, 0 proti

Sklep

Sprejme se poročilo nadzornega odbora.

6. Tekmovalni program

Vojin Perović: je predstavil tekmovalni program za leto 2000, ki je objavljen v delovnem gradivu in opozoril na glavne sistemske spremembe tekmovalnega pravilnika.

Predlog sistemskih sprememb:

- žensko prvenstvo: švicarski ali bergerjev sistem

- člansko prvenstvo: švicarski ali bergerjev sistem

- točkovanje na ekipnih prvenstvih: vrstni red igralcev po presoji kapetana, izguba partij s kontumacem, usklajenost s pravilniki FIDE

Razprava

Tomaž Žnideršič: kot predsednik odbora državne lige je za leto 2001 napovedal DL v treh vikendih.

Ljubomir Ugren: predlaga sistem točkovanja partij po Sistemih 8x8, ki bi rešili vse probleme, ker upoštevajo statistične zakonitosti.

Rasto Novačan: predlaga, da občni zbor glasuje o predlogu odbora državne lige, da se liga izvede v treh vikendih.

Vladimir Kodrič: je izpostavil problem tujcev in lig. Pri izvedbi lige v vikendih so tudi potrebne nočitve. Pri taki izvedbi liga ne bi smela biti le v enem mesecu.

Jože Velec: ženski šah. Ženske bi igrale v 3. ligi, ki bi se igrala 1 dan pospešeno. Problem nastopov mladih na evropskih in svetovnih prvenstvi, ko ŠZS omejuje nastop, prispeva pa le za najboljše kot povračilo stroškov.

Georg Mohr: Razložil kako je z mladinskimi prvenstvi in opozoril na bergerjeve in švicarske sisteme prednosti enih in drugih ter sprašuje kako bo FIDE tretirala nacionalne šampionate.

Vincenc Kobe: Vpeljati tretje lige, enodnevne.

Boris Kutin: FIDE pripravlja predlog, da na svetovnem prvenstvu ne more igrati igralec, če ne igra na šampionatu. Uvrščanje na conske turnirje trenutno izvaja vsaka država po svoje.

Jelen Iztok: dilema bergerjev-švicarski sistem. Primernejši je švicarski v predstavljeni obliki. Glede uvrščanja na mladinska evropska in svetovna prvenstva se ne zavzema za restriktiven pristop.

Vojko Srebrnič: problem sklepa UO da na evropskem in svetovnem prvenstvu igrajo le igralci ob izpolnjenih rating kriterijih. Predlaga spremembo sklepa, kjer bi ob prvem in drugem lahko igral še tretji, če bi izpolnjeval omenjene predloge.

Iztok Jelen: Merilo za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu naj bo izključno uvrstitev na državnem prvenstvu.

Anton Praznik: uvrstitve na evropsko in svetovno prvenstvo in uvrstitve tretjega v mejnih primerih (delitev mesta)

Ludvik Cvirn: predlaga razdelitev regij kot jih ima MŠŠ ter delitev mariborske regije.

Aleš Drinovec: Šolski šport je ločen od ŠZS. V naslednjem letu na teh prvenstvu ne bodo smeli nastopiti igralci, ki so razvrščeni v obetavni in zelo obetavni razred. To so tekmovanja za popularizacijo šaha in ne tekmovalnega značaja kot tekmovanja ŠZS. O delitvi mariborske regije naj se dogovorijo klubi, ki so v regiji in bo tekmovalna in registracijska komisija upoštevala njihovo razdelitev.

Glasovanje o spremembah:

Glasovanje za švicarski sistem na DP za člane in članice: 23 za, 1 proti

Glasovanje o uvedbi državnega klubskega prvaka: 20 za, 0 proti

Glasovanje o uvedbi enodnevni ženski 3. ligi: 25 za, 0 proti

Glasovanje o maksimalno dveh tujih igralcih v ekipi: 22 za, 0 proti

Glasovanje o tekmovalnem programu: 23 za, 1 proti

Občni zbor daje predlog, da upravni odbor ponovno preuči razdelitev Mariborske regije in uvrščanje na mladinska evropska in svetovna prvenstva ter pri tem upošteva predloge iz razprave.

Sklep

Sprejme se tekmovalni program za leto 2000 ob sprejetih spremembah:

7. Finančni načrt za leto 2000

Predlagani načrt je objavljen v gradivu.

Glasovanje o finančnem načrtu: 19 za, 0 proti

Sklep

Sprejme se finančni načrt ŠZS za leto 2000.

8. Razrešitev organov ŠZS

Razprava:

Vladimir Kodrič: predlaga da se za 1 leto podaljša mandat sedanjemu UO in uskladi mandat predsednika in upravnega odbora.

Milan Kavšek: postopki o volitvah in mandati so jasni iz statuta.

Rasto Novačan: zakon o društvih je jasen, predlaga enotne štiriletne mandate.

Glasovanje o razrešitvi organov: 21 za, 0 proti

Volitve novih organov ŠZS

Predlog liste za upravni odbor je pripravil predsednik in ga je v celoti podprl dosedanji upravni odbor. Predlog list za nadzorni odbor in disciplinsko komisijo je pripravil upravni odbor na podlagi evidentiranih kandidatov temeljnih šahovskih organizacij.

Predlog za upravni odbor Šahovske zveze Slovenije:

- Bojan Banfi, Telekom Slovenije (sekretar uprave)

- Dušan Čeč, Pozavarovalnica Sava (predsednik uprave)

- Rudi Kajtner, Žito Ljubljana, (predsednik uprave)

- Boris Kutin, Ljubljana (predsednik Evropske šahovske zveze)

- Aleksander Meze, SCT Ljubljana, (vodja kabineta uprave)

- Vojko Mencinger, Jesenice (organizator in mojster FIDE)

- Dušan Novak, Adriatic Koper (predsednik uprave)

- Branko Remic, Živila Kranj, (direktor družbe)

Predlog za nadzorni odbor:

Adrijan Rožič, ŠS Tomo Zupan Kranj

Štefan Cigan, ŠD Radenska Pomgrad Murska Sobota

Ferluga Danilo, ŠD Koper-Žusterna

Predlog za disciplinsko komisijo:

Tomaž Žnideršič, ŠK Triglav Krško

Silvo Kovač, ŠD Rudar Idrija

Peter Krajnc, ŠK Kovinar Maribor

Igor Kos, ŠD Radenska Pomgrad Murska Sobota

Francka Petek, ŠD Gorenjka Lesce

Rasto Novačan: predlaga predstavitev članov novega upravnega odbora in g. Vladimirja Kodriča za člana nadzornega odbora.

Predsednik: kandidati so bili predstavljeni v mojem poročilu, žal pa razen enega niso prisotni na občnem zboru. So pa bili dobro seznanjeni z delom upravnega odbora in so dali soglasje kandidaturi.

Glasovanje za listo za upravni odbor: 20 za, 0 proti

Glasovanje za nadzorni odbor: 21 za, 0 proti

Glasovanje za disciplinsko komisijo: 21 za, 0 proti

Sklep

Za 4 letno mandatno obdobje so izvoljeni člani upravnega odbora: Bojan Banfi, Dušan Čeč, Rudi Kajtner, Boris Kutin, Aleksander Meze, Vojko Mencinger, Dušan Novak, Branko Remic.

Za nadzorni odbor so bili izvoljeni: Adrijan Rožič, Štefan Cigan in Danilo Ferluga.

Za disciplinsko komisijo so bili izvoljeni: Tomaž Žnideršič, Silvo Kovač, Peter Krajnc, Igor Kos, Petek Francka.

9. Pravilniki

Predlagane spremembe so predstavljene v delovnem gradivu.

Razprava:

Vladimir Kodrič: predlaga, da statutarna komisija ugotovi skladnost statuta z zakonom o društvih, predvsem o mandatih.

Glasovanje o predlaganih spremembah pravilnikov: 22 za, 0 proti

Sklep

Sprejmejo se predlagane spremembe pravilnikov (razen zadnje alineje začnejo veljati takoj):

Povzetek sprememb:

Statutarno pravna komisija naj preveri skladnost mandatov predsednika in upravnega odbora z zakonom o društvih.

10. Informacije o šahovski olimpiadi v Sloveniji

Predsednik Milan Kneževič je podal poročilo o dosedanjem delu:

- oblikovan je organizacijski odbor,

- imenovan je direktor,

- imenovani so predsedniki komisij,

- za državni odbor je predsednik Milan Kučan dal soglasje za njegovo vodenje, oblikovan pa bo po volitvah

Z Bledom je usklajena pogodba. Še naprej je problem garancije. Organizacijski odbor se pogaja z banko, ki je sprejemljiva tudi za FIDE.

11. Podelitev priznanj

Občni zbor je na predlog upravnega odbora podelil priznanja ŠZS

Bronasto plaketo:

Ob 50-letnici delovanja kluba:

ŠD Gorenjka Lesce, 50 let (1950)

ŠD Koper-Žusterna (1949)

ŠD Piran (1949)

ŠD Sežana (1950)

ŠD SIMP Radovljica (1948)

ŠD Kočevje (1950)

Priznanje ŠZS

Ob 25 letnici delovanja kluba:

ŠD Polskava (1975)

ŠD Stari trg ob Kolpi (1974)

ŠK Sava Kranj (1975)

Srebrno plaketo za osvojitev naslova velemojstra

Duško Pavasovič, ŠK Triglav Krško

Bronasto plaketo za osvojitev naslova mednarodnega mojstra

Primož Šoln, Ljubljanski šahovski klub

Naslov mojstra, mojstrice

Boštjan Markun, ŠS Tomo Zupan Kranj

Ana Srebrnič, ŠK Nova Gorica

Marjan Šemrl, ŠD Napredek Domžale

Za naslov mednarodnega sodnika sta prijela potrdilo FIDE

Boris Žlender, ŠD Ptuj

Bojan Arzenšek, ŠS Tomo Zupan Kranj

Za naslov starejšega dopisnega mednarodnega mojstra sta prejela potrdilo ICCF:

Anton Praznik, ŠD Vrhnika

Janez Podkrajšek, ŠD Ptuj

Za naslov mednarodnega dopisnega mojstra je dobil potrdilo ICCF:

Anton Čopar

Ob 75 letnici FIDE so prejeli priznanja z vpisom v zlato knjigo

Boris Kutin

Bruno Parma

Milan Kneževič

12. Zaključek občnega zbora

Predsednik Milan Kneževič se je zahvalil prisotnim delegatom za konstruktivne pripombe in prisotnost na občnem zboru in za aktivno sodelovanje.

Občni zbor je bil zaključen ob 14.30.

Zapisal: Aleš Drinovec

Overitelja zapisnika:

Jože Pucelj: ________________________________________

Anton Praznik: ______________________________________

Člani komisije za sklepe:

Vojko Mencinger: ____________________________________

Vladimir Kodrič: _____________________________________

Rudi Komlanc: ______________________________________