24. Občni zbor ŠZS

Pošta Slovenije, Čopova 11/III, Ljubljana

Sobota, 6.3.1999 ob 10.00

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

27 delegatov od 85 klubov

Po statutu je občni zbor začel z delom ob 10.30.

Zapisnik: Aleš Drinovec

Overovatelja: Dragan Čopič, Vojko Mencinger

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev konference in ugotovitev sklepčnosti

2. Poročilo predsednika Šahovske zveze Slovenije

3. Finančna realizacija ŠZS za leto 1998

4. Tekmovalni program ŠZS za leto 1999

5. Finančni načrt ŠZS za leto 1999

6. Pravilniki ŠZS

7. Informacije o šahovski olimpiadi v Sloveniji

8. Podelitev priznanj ŠZS

9. Razno

ŠK Kovinar je predlagal dopolnitev dnevnega reda z naslednjimi točkami:

- obravnava pritožbe ŠD Radenska Pomgrad na odločitev disciplinskega sodišča v zvezi skršitvijo Kodeksa šahovske etike

- izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora

- pripravi se predlog za volilno komisijo za naslednji občni zbor

Po razpravi je bil sprejet naslednji dnevni red:

1. Otvoritev konference in ugotovitev sklepčnosti

2. Poročilo predsednika Šahovske zveze Slovenije

3. Finančna realizacija ŠZS za leto 1998

4. Tekmovalni program ŠZS za leto 1999

5. Finančni načrt ŠZS za leto 1999

6. Pravilniki ŠZS

7. Izvolitev volilne komisije

8. Informacije o šahovski olimpiadi v Sloveniji

9. Podelitev priznanj ŠZS

10. Razno

2. Poročilo predsednika Milana Kneževiča

Predsednik ŠZS Milan Kneževič je podal poročilo o dogodkih in dosežkih v letu 1998:

- statistični pregled registriranih igralcev

- pregled tekmovanj in tekmovalnih uspehov

- uspešnost in potrebne spremembe šahovskega izobraževanja

- izreden uspeh je pridobitev šahovske olimpiade za leto 2002

- izvolitev Borisa Kutina za predsednika Evropske šahovske zveze (ECU)

- delo Upravnega odbora, 4 redne in 1 korespondenčno seja

3. Finančno poročilo

Tajnik ŠZS Aleš Drinovec je obrazložil finančno poročilo za preteklo leto, ki je bilo v pisni obliki poslano z vabilom.

Razprava na uvodno poročilo predsednika in na finančno poročilo:

g. Kodrič Vladimir: pohvalil delo tajnika in predlagal nagrado tajniku

g. Krapše Štefan: dobro ocenil rezultate in delo, kritika na odmevnost v medijih pri največjih dogodkih.

g. Dremelj Janez: Pohvale delu ŠZS in razmišljanja o uvedbi 3 točk za ekipno tekmovanje

g. Aleš Jelen: Pripombe glede vzgajanja mladih. Večjih uspehov po njegovem mnenju ni zaradi pomanjkanja motivacije.

g. Milič Ljubiša: Status šahovske dejavnosti ni urejen. Urejeno je za zvezo, problem je pri Športnih zvezah po občinah. Ostali športi so prevladujoči. Statusno urediti ta problem. V Domžalah šah nima svojih prostorov.

g. Velec Jože: Predlaga odprt šahovski festival za najmlajše, kjer ne bodo obremenjeni z uvrstitvami. Zraven bi bili tudi mentorski seminarji. Na DP bi se lahko organizirali tudi mentorski seminarji in izmenjava izkušenj. Predlaga sredstva za org. festivala.

g. Vojko Mencinger: ŠZS naj odpre projekt z računalniško firmo, ki naj pripravi na CD izbraževalni program za začetnike.

g. Kotnik Franc: Ekipni šah OŠ. V Zasavju so 4 šole kjer je šah slabo razvit. Problem je sestavljanja ekip. Če bi lahko iz vseh štirih sestavili eno ekipo.

g. Milan Kneževič: O predlogu g. Kodriča bo UO razpravljal. ŠZS bo poskušala izboljšati status šahovske dejavnosti s predlogom za sprejem zakona o šahu. O šahovskih taborih je UO že razpravljal in jih tudi podpira. V okviru priprav na olimpiado so vsekakor potrebni. G. Iztok Jelen je na razpolago za izobraževanje mentorjev. Izobraževalni program preko CD bi poskušali izpeljati v sodelovanju z zavodom za šolstvo.

g. Aleš Drinovec: Stroški za olimpiado 2002 vključujejo honorar Borisu Kutinu za pripravo, potne stroške in druge stroške.

Uvedba treh točk za zmago ni v skladu z ekipnim pravilnikom FIDE, kjer jasno piše, da v primeru meč točk ekipa za zmago dobi 2 točki, za neodločen izid pa 1.

Reševanje statusa klubov na občinskem nivoju že poteka. V pripravi je gradivo za športne zveze in občine, ki ga bo potrdilo ministrstvo. Osnovnošolska tekmovanja predpisuje in razpisuje Odbor za šolski šport in ta zahteva ekipe iz ene šole. V prevajanju je priročnik za šahovske mentorje in bo do konca leta natisnjen.

Sklep

Poročilo predsednika in finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.

4. Tekmovalni program za leto 1999

Zaradi bolezni predsednika tekmovalne komisije Vojina Perovića je tekmovalni program predstavil tajnik ŠZS Aleš Drinovec.

Razprava:

G. Novačan Rasto: Meč točke 3, (2,) 1, 0, kako je s tem. Zakaj ne izvedba državne lige na gostovanja.

G. Kodrič Vladimir: UO bi moral naročiti analizo uporabe meč točk ali točk.

g. Žnideršič Tomaž: Menjavo načina tekmovanja narekujejo čudni rezultati. Vprašanje ekipnih remijev je izredno delikatno in apsurdno. Dokler jih ne bodo rešili v svetu, jih verjetno tudi mi ne bomo.

g. Mohr Georg: Šahisti so proti meč točkam. Za ligo je problem denar. Medijsko je zelo žalostno pokrita, ker je je prehitro konec.

g. Krapše Štefan: v Novi Gorici bo Evropski klubski pokal za ženske, 31.5.-7.6.1999, ki naj bi ga sofinancirala tudi ŠZS.

g. Srebrnič Vojko: Šahisti so za šahovske točke

g. Kodrič Vladimir: Potrebno je napraviti strokovno analizo o meč točkah in točkah.

g. Velec Jože: Pohvalil sistem z osnovnimi točkami. Predlaga, da izvajalec lahko zapolni število igralcev do predvidene kvote, če ni dovolj prijavljenih.

g. Ludvik Cvirn: Podpira predlog g. Veleca

g. Marjan Drobne: Spremembe so potrebne na področju direktne uvrstitve na DP mladih.

Problem Zasavske regije na pionirskih tekmovanjih. Ključe objaviti čim prej.

g. Dremelj Janez: Upoštevati bolezni pri udeležbah na višja tekmovanja.

g. Novačan: Predlaga odprta DP mladih, ukinitev meč točk in spremembo pokalnega tekmovanja na 5 kol švicarskega sistema.

g. Mencinger Vojko: Predlaga odločitev na skupščini, kjer se demokratično odloča.

g. Novačan Rasto: Priporoča play-off v državni ligi, kar bi omogočilo več poročanja.

g. Velec Jože: Predlaga takojšnje glasovanje o ukinitvi meč točk ter predlaganih spremembah.

g. Pucelj Jože: Ad-hoc rešitve niso sprejemljive

g. Mencinger: Predlaga organizacijo konference na Internetu. Posredovanje mnenj in debato o njih.

Sklepa:

a) Soglasno je sprejeto, da bomo predloge iz razprave obravnavali v ustreznih komisijah, ki naj po potrebi pripravijo obravnavo po TŠO in pripravijo ustrezne spremembe ali dopolnitve pravilnikov in izvedbo prednostnih nalog, o čemer odloča upravni odbor in občni zbor glede na pristojnosti.

b) Predlog o dopolnjevanju do predvidenega števila mest na državnih prvenstvih je bil soglasno sprejet.

5. Finančni načrt za leto 1999

Tajnik ŠZS Aleš Drinovec je predstavil finančni načrt za leto 1999.

g. Krapše: Prosi za podporo finala evropskega klubskega pokala za ženske v višini 1 milijon SIT. Predlaga tudi izdelavo kriterijev za kandidature izvedb večjih tekmovanj.

g. Kodrič: Predlaga naložbo v elektronske šahovnice

g. Kneževič: Elektronske šahovnice bomo poskušali dobiti v okviru priprav na olimpiado.

Sklep

Finančni načrt je soglasno sprejet z dopolnilom, da se evropsko pokalno prvenstvo za ženske v Novi Gorici uvrsti v B program.

6. Pravilniki ŠZS

g. Preinfalk Anton: Zahteva ponovno strokovno ovrednotenje spremembe ekipnega pravilnika.

g. Kneževič Milan: Sprememba je bila dana s strani ŠS Tomo Zupan Kranj, obdelana na tekmovalni komisiji in v upravnem odboru.

g. Aleš Drinovec: Dodatno pojasnil spremembo, ki je le kozmetični popravek prejšnjega, da je bolj razumljiv.

Sprejeto je bilo tudi, da ženske ekipe v letu 2000 preidejo na 3 članice in se tvori državna liga s štirimi moštvi in ostalimi v 1. ligi. Ekipe bodo igrale v 1. ligi po sistemu vikendov, državna liga pa se izvede tako, da je zaključek istočasno s člansko državno ligo.

Registracijski pravilnik se dopolni s tem, da ima lahko klub maksimalno 2 igralca z domicilom.

Na vzhodu je najnižja liga 3. liga, na zahodu pa trenutno 2. liga, pri čemer se v primeru večjega števila ekip tvori tudi 3. liga.

Sklep

Spremembe pravilnikov so bile sprejete z večino glasov.

7. Določitev volilne komisije

g. Kneževič Milan: volilna komisija se imenuje na volilnem OZ. Njena naloga je izvedba volitev in ne zbiranje kandidatov.

Sklep

Občni zbor je soglasno potrdil predsednikovo mnenje.

8. Olimpiada 2002

Predsednik, g. Milan Kneževič je podal poročilo o pripravah na šahovsko olimpiado 2002:

- leta 2002, verjetno v oktobru

- smo pred objavo razpisa

- stala bo okrog 800M

- 40% bo prispevala država

- partije bi prenašali po vsem svetu po letališčih in večjih mestih

- celostna podoba olimpiade, krpan in kobilica

- imenovanje organizacijskega odbora, ko bo znan prireditelj

9. Priznanja

Naslov mojstrice:

Darja Kapš, ob osvojitvi mojstrice FIDE

Mojstrski naslov:

Igor Šitnik, ob osvojitvi norme za mednarodnega mojstra

Toni Kos, ob osvojitvi mojstra FIDE

Zoran Veličković, ob osvojitvi mojstra FIDE

Vojko Zorman, ob osvojitvi mojstra FIDE

Gregor Podkrižnik, za mojstrski rezultat na državnem članskem prvenstvu

Srebrna plaketa:

ŠK Kovinar Maribor, ob 50-letnici kluba

Zlata plaketa:

Milan Kneževič, ob 60. življenskem jubileju za dolgoletno uspešno vodenje Šahovske zveze Slovenije in pridobitev šahovske olimpiade leta 2002,

Boris Kutin, za dolgoletno uspešno delo v Šahovski zvezi Sloveniji, zastopanje v organih FIDE za imenovanje za predsednika Evropske šahovske zveze in pridobitev šahovske olimpiade leta 2002 v Sloveniji

Vidmarjevo priznanje:

Anton Preinfalk, za življensko delo

Glede na to, da priznanje še ni grafično oblikovano, ga bo slavljenec prejel na Vidmarjevem memorialu.

10. Razno

a) Predlog članarine za leto 1999 in 2000 je bil soglasno sprejet.

b) g. Jože Velec:

- pripravi se poslovnik občnega zbora

c) g. Aleš Jelen: Pojasniti medijem, da se v šahu uporablja kolo in ne krog.

Občni zbor je bil končan ob 13.50.

Zapisal: Aleš Drinovec

 

 

24. Občni zbor Šahovske zveze Slovenije, Ljubljana, 6.3.1999

Povzetek sklepov:

- sprejeto je bilo poročilo predsednika ŠZS

- sprejeto je bilo finančno poročilo ŠZS

- potrjen je bil tekmovalni program ŠZS. Vanj se uvrsti še evropski klubski pokal za ženske, ki bo od 31.5.-7.6.1999 v Novi Gorici

- ustreznim komisijam se v pripravo za obravnavo klubom pripravijo naslednji predlogi:

- na državnih mladinskih prvenstvih lahko izvajalec v primeru odpovedi popolnjuje turnirje do predvidenega števila igralcev v dogovoru z ustreznimi komisijami in njihovimi kriteriji.

- sprejet je bil finančni načrt ŠZS z dopolnilom, da se v B program uvrsti evropsko ekipno pokalno prvenstvo žensk v Novi Gorici s predvideno višino sredstev.

- sprejeta je bila sprememba oz. dopolnitev ekipnega pravilnika.

- sprejeta je bila sprememba ženske lige za leto 2000.

- sprejeta je bila omejitev števila igralcev z domicilom na 2 igralca na klub.

- sprejet je bil predlog članarin za leto 1999 in 2000

- pripravi se poslovnik občnega zbora.