Vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Datum: 19.4.2019

Obveščamo vas, da je po novem Zakonu o športu (ZŠpo-1) obvezen vpis vseh strokovnih delavcev v športu (šahovski trenerji, inštruktorji in mentorji) v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

V razvid se morajo vpisati vsi strokovno izobraženi ali usposobljeni delavci, ki želijo delati v športu (šahu).


1. POSTOPEK VPISA V RAZVID

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport. Predlog se vloži na predpisanem obrazcu MIZŠ:

- PDF: http://www.sah-zveza.si/news/1904/OBR_VPIS_strok_del_.pdf

- DOC: http://www.sah-zveza.si/news/1904/OBR_VPIS_strok_del_.doc


Vlogi oziroma predlogu za vpis v razvid je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

- diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (velja za strokovno izobražene delavce);

- listino o doseženi izobrazbi (npr. zaključno spričevalo srednje šole, diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu), saj za strokovno usposobljenega delavca veljajo naslednji pogoji: 1) da je star najmanj 18 let; 2) da ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 3) da ima strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo-1);

- diplomo o usposobljenosti (velja za strokovno usposobljene delavce).


Vloge morajo biti posredovane uradno na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma mail: gp.mizs@gov.si.


2. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA IN VPIS V RAZVID

Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu. Zakon o športu v 92. členu (strokovna usposobljenost) določa, da:


- Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti prve stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).

- Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti druge stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).

- Ne glede na določbe novega zakona o športu lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom), najdlje tri leta od uveljavitve ZŠpo-1 opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo (star zakon).


Strokovni delavci, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje (šahovski mentorji) v skladu s starim zakonom o športu (ZSpo), bodo torej lahko še naprej opravljali strokovno delo v športu, vendar le določen čas, in sicer do 24.06.2020.


V tem času bodo morali opraviti 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javnoveljavnih programih usposabljanj oz. opraviti t.i. »dokvalifikacijo«. Strokovnih delavcev, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu ZSpo, se do opravljene dokvalifikacije ne bo vpisovalo v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. O programu dokvalifikacije boste obveščeni naknadno.