Šahovska zveza Slovenije

1000 - Ljubljana, Parmova 33

 

 

Turnirski pravilnik

 

XIV. MEMORIALA DR. MILANA VIDMARJA 2001

 

1.

V spomin na velemojstra Dr. ing. Milana Vidmarja prireja Šahovska zveza Slovenije XIV. mednarodni velemojstrski šahovski turnir od 3. do 11. julija 2001 v Portorožu.

 

2.

Otvoritev turnirja bo 3. julija 2001 ob 15.00 uri v igralni dvorani.

Sprejem udeležencev turnirja in žrebanje bo 2. julija 2001 ob 20.00 uri v prostorih Hotela »Bernardin« v Portorožu.

 

3.

Udleženci turnirja so:

Boris Gelfand GM ISR

Aleksander Beljavski GM SLO

Alexandru Crisan GM ROM

Bartlomiej Macieja GM POL

Zdenko Kožul GM CRO

Adrian Mihalčišin GM SLO

Dražen Sermek GM SLO

Duško Pavasović GM SLO

Andrei Volokitin IM UKR

Georg Mohr GM SLO

 

4.

Igralni dnevi so vsak dan od 15.00 ure dalje do konca partije.

 

Tempo igre je 40 potez v 100 minutah, 20 potez v naslednjih 50 minutah in 10 minut do konca igre, z dodatkom po 30 sekund po vsaki potezi od prve poteze dalje.

 

5.

Sodnik turnirja je mednarodni sodnik Janko Bohak.

 

Odločitev sodnika je dokončna. Pisni ugovor zoper sodniško odločitev je možno vložiti eno uro po končani partiji na turnirski odbor. Turnirski odbor mora sprejeti svojo odločitev pred začetkom naslednjega kola, vendar najpozneje v 24 urah po vložitvi ugovora. Odločitev turnirskega odbora je dokončna.

 

Turnirski odbor sestavljajo trije člani in dva namestnika in sicer : Boris Kutin - predsednik ECU, kot predsednik, Aleš Drinovec - mednarodni sodnik, kot predstavnik organizacijskega odbora in Aleksandr Beliavsky - velemojster. Neposredno prizadeti igralec ne sodeluje pri delu turnirskega odbora ter ga v tem primeru zamenja namestnik. Namestnika sta Boris Gelfand - velemojster in Zdenko Kožul - velemojster.

 

6.

Partije načeloma ni možno preložiti, izjeme odobrava glavni sodnik. V primeru bolezni je dokončno mnenje turnirskega zdravnika - dežurnega zdravnika Zdravstvenega doma Piran.

 

7.

Nagrade so : 6.000.- , 5.000.- , 4.000.- 3.000.- in 2.000.- DEM

V primeru delitve mest se nagrade delijo.

 

8.

Povprečni rating turnirja je 2581 tako, da je turnir XIV. kategorije po klasifikaciji Fide.

Za dosego velemojstrske norme je potrebno doseči pet (5) točk.

Za vse kar ni predvideno s tem pravilnikom se uporabljajo Pravila šaha FIDE sprejeta na kongresu Fide v Istanbulu (veljavna od 1.7.2001) in smiselno drugi pravilniki FIDE.

 

9.

Pred začetkom turnirja se udeleženci turnirja seznanijo s tem pravilnikom ter s podpisom potrdijo, da se z njim strinjajo. Turnirski pravilnik podpišejo tudi sodnik turnirja in člani turnirskega odbora.

 

Portorož, 2.julija 2001

 

Predsednik : Sodnik :

Milan Kneževič Janko Bohak

 


Chess Federation of Slovenia

1000 - Ljubljana, Parmova 33

 

 

Tournament regulations

 

XIV. DR. VIDMAR MEMORIAL TOURNAMENT 2001

 

 

1.

The Chess Federation of Slovenia organizes the 14th International grandmaster chess tournament in honour of grandmaster Dr. Ing. Milan Vidmar from July 3rd to 11th , 2001 in Portorož.

 

2.

The opening ceremony will be held on July 3rd, 2001 at 3.00 p.m. in playing hole.

Reception of the participants and drawing of lots will take place on July 2nd, 2001 at 8.00 p.m. in Hotel "Bernardin" Portorož.

 

3.

 

The participants of the Tournament are:

Boris Gelfand GM ISR

Aleksander Beljavski GM SLO

Alexandru Crisan GM ROM

Bartlomiej Macieja GM POL

Zdenko Kožul GM CRO

Adrian Mihalčišin GM SLO

Dražen Sermek GM SLO

Duško Pavasović GM SLO

Andrei Volokitin IM UKR

Georg Mohr GM SLO

 

4.

The rounds will be played each day from 3.00 p.m. to the end.

 

Time of play is 40 moves in 100 minutes, 20 moves for the following 50 minutes and 10 minutes to the end of the game. The player will additionaly receive 30 seconds after each move.

 

5.

The Arbiter of the Tournament is Janko Bohak, International Arbiter.

 

 

The decisions of the Arbiter are final. A written appeal is possible one hour after each game to the Appeals Committee. The Appeals Committee shall reach its decision before next round, not later than 24 hours after the appeal has been made and this decision is final.

The Appeals Committee is composed of three participants and two deputies: Mr. Boris Kutin, ECU President - as chairman , Mr. Aleš Drinovec, International Arbiter - named by the Organizing Committee of the Tournament and GM Aleksandr Beliavsky.

The involved player shall not be serve on the Committee, in such case he shall be replaced by a deputy. Deputies are GM Boris Gelfand and GM Zdenko Kožul.

 

6.

 

Game cannot be postponed, except if Chief Arbiter decides otherwise. In case of illness, the final decision is given by the Tournament Doctor - the Doctor on duty at the Medical Centre Piran.

 

7.

 

The prizes are: 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 and 2.000 DEM

In case of equal results are achieved the prise money shall be shared.

 

8.

 

The everage rating of the Tournament is 2581, category XIII. FIDE. Five (5) points have to be achieved for Grandmaster norm.

In all cases not provided by these regulations the official FIDE Laws of Chees admited at the FIDE Congress in Istambul (vaild from July 1st 2001) or other FIDE Rules will be adequately applied.

9.

 

All participants must be acquainted with regulations before the beginning of the Tournament. By signing regulations, the participants confirm that they agree. The Tournament Regulations have to be signed also by the Arbiter and the members of the Appeals Committee.

 

Portorož , July 2nd, 2001

 

President: Arbiter :

Milan Kneževič Janko Bohak